google

  budowa, budowa domów, chemia budowlana

  Kursy walut 18.03.2019
  1 USD
  3.7876
  -0.0138
  1 EUR
  4.2993
  -0.0044
  1 CHF
  3.7838
  -0.0025
  1 GBP
  5.0199
  -0.0207
  1 RUB
  0.0586
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - maj 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - maj 2018

   

   

  PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej i gęstości całkowitej płytek ceramicznych.

  Ta metoda ma zastosowanie do klasyfikacji płytek i specyfikacji produktów

   

  PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych, stosowanych jako bariery przeciwcieczowe do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich i wtórnej obudowy zabezpieczającej do składowania odpadów ciekłych wyłącznie na składowisku oraz odpowiednie metody badań w celu określenia ich właściwości.

  Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola wycieków cieczy przez konstrukcje.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.

  Niniejsza Norma Europejska zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

  UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

   

  PN-EN 13493:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych, stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe oraz odpowiednie metody badań w celu określenia tych właściwości.

  Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola wycieków cieczy przez konstrukcje.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.

  Niniejsza Norma Europejska zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

  UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

   

  PN-EN 12691:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na uderzenie

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania przebicia wyrobów do pokryć dachowych, spowodowanego uderzeniem. Wyroby wodochronne podlegają zróżnicowanym naprężeniom mechanicznym począwszy od długotrwałych obciążeń statycznych do krótkotrwałych obciążeń dynamicznych. Niniejsza metoda dotyczy obciążeń typu dynamicznego, w przypadku których uderzenie może powodować przebicie.

  Niniejsza Norma Europejska może być również użyta do innych zastosowań izolacji wodochronnej.

   

  PN-EN 13369:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

  Zakres

  Niniejszy dokument wskazuje wymagania, podstawowe kryteria realizacyjne oraz ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) w zastosowaniu do niezbrojonych i zbrojonych i sprężonych wyrobów prefabrykowanych z betonu lekkiego, zwykłego lub ciężkiego zgodne z normą EN 206 z nieznaczną ilością zaabsorbowanego powietrza innego niż wprowadzone. Dotyczy betonów zawierających o innych, nie mechanicznych właściwościach (stalowe, polimerowe lub inne).

  Nie dotyczy zbrojonych elementów prefabrykowanych z kruszywowych betonów lekkich o otwartej strukturze. Może być używany do opisu wyrobów nie objętych standaryzacją. Nie wszystkie wymienione wymagania niniejszej normy (Rozdział 4), odnoszą się do każdego wyrobu prefabrykowanego.

  Jeżeli norma dla danego wyrobu już istnieje, to umiejscowiona jest przed niniejszą normą. Wyroby prefabrykowane objęte postanowieniami niniejszej normy produkowane są w warunkach fabrycznych dla budynków i obiektów budowlanych. Niniejszy dokument można wykorzystać w zastosowaniu do wyrobów wytwarzanych w warunkach poligonowych na placu budowy jeżeli operacje technologiczne są dobrze chronione przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i nadzorowane odpowiednio do postanowień Rozdziału 6. Zasady obliczeń i projektowania wyrobów prefabrykowanych nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu, podaje on jednak w odniesieniu do nie-sejsmicznych terytoriów, informacje na temat:
  - wyboru częściowych współczynników bezpieczeństwa omówionych w kompetentnym Eurokodzie;
  - definicji niektórych wymagań dotyczących wyrobów z betonu sprężonego.

   

  PN-EN 16993:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy stawów magazynowych, obudów wtórnych (powyżej i poniżej terenu) i innych obudów stosowanych do chemikaliów, wód zanieczyszczonych i cieczy produkcyjnych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych, stosowanych jako bariery przeciw cieczowe do budowy zbiorników cieczy niebezpiecznych i obudów wtórnych wokół obiektów składowania cieczy niebezpiecznych oraz odpowiednie metody badań w celu wyznaczenia tych właściwości.

  UWAGA Niniejszy dokument nie dotyczy zastosowań, w których jedna bariera geosyntetyczna jest wytwarzana w bezpośrednim kontakcie z drugą barierą geosyntetyczną w celu zmniejszenia całkowitej przepuszczalności bariery. Takie "wieloskładnikowe" wyroby podlegają wymaganej charakterystyce danego składnika.

  Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola przecieków cieczy przez konstrukcje.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geowłóknin i wyrobów pokrewnych określonych w EN ISO 10318-1.

  Niniejsza Norma Europejska zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

   

  PN-EN 15382:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne właściwości barier geosyntetycznych (polimerowych, iłowych i bitumicznych) stosowanych jako bariery nieprzepuszczające cieczy w robotach infrastrukturalnych np. drogi, linie kolejowe, drogi startowe lotnisk oraz określono odpowiednie metody badania w celu wyznaczania ich właściwości.

  Tunele i konstrukcje podziemne ujęte są w EN 13491.

  Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrolowanie drogi przepływu cieczy przez konstrukcję i ograniczenie jakichkolwiek zanieczyszczeń, np. przez produkty odladzające, wód gruntowych lub źródeł wody.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.

  Niniejszy dokument zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje zastosowań, w których bariera geosyntetyczna powinna być w kontakcie z wodą przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi.

  UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

   

  PN-EN 15382:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2018

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne właściwości barier geosyntetycznych (polimerowych, iłowych i bitumicznych) stosowanych jako bariery nieprzepuszczające cieczy w robotach infrastrukturalnych np. drogi, linie kolejowe, drogi startowe lotnisk oraz określono odpowiednie metody badania w celu wyznaczania ich właściwości.

  Tunele i konstrukcje podziemne ujęte są w EN 13491.

  Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrolowanie drogi przepływu cieczy przez konstrukcję i ograniczenie jakichkolwiek zanieczyszczeń, np. przez produkty odladzające, wód gruntowych lub źródeł wody.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych, określonych w EN ISO 10318-1.

  Niniejszy dokument zawiera ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP) w odniesieniu do niniejszej Normy Europejskiej oraz do procedur zakładowej kontroli produkcji.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje zastosowań, w których bariera geosyntetyczna powinna być w kontakcie z wodą przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi.

  UWAGA Jeśli woda do picia jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, można wziąć pod uwagę inne odpowiednie normy, wymagania i/lub przepisy.

   

  PN-EN ISO 17892-7:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Ściskanie jednoosiowe

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodykę dla badania ściskania jednoosiowego.

  Niniejszy dokument stosuje się w określaniu wytrzymałości na ściskanie dla jednorodnych próbek gruntu nienaruszonego, ponownie zagęszczonego lub rekonstytuowanego podczas ich ściskania w ramach badań geotechnicznych.

  Ta metoda badania jest przydatna dla oceny wytrzymałości gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu. Należy zaznaczyć, że stosowanie drenażu nie jest zabronione w trakcie tych badań. Z tej przyczyny tak wyznaczona wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu jest adekwatna jedynie dla gruntów o małej przepuszczalności, których zachowanie wystarczająco odzwierciedla warunki bez odpływu w trakcie badania.

  UWAGA Niniejszy dokument spełnia wymagania dla badań trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez drenażu w ramach badań geotechnicznych zgodnie z EN 1997-1 oraz EN 1997-2.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.