google

  budowa, budowa domów, chemia budowlana

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-05-15

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547699-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

  Gmina Kawęczyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kawęczyn, krajowy numer identyfikacyjny 31101948000000, ul. Kawęczyn  48 , 62-704  Kawęczyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48632885910, e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, faks +48632885940.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.kaweczyn.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  W formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów
  Numer referencyjny: RG-FZP.271.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów o dł. 0,495 kmZamówienie obejmuje:- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych robót budowlanych;- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz roboty wykończeniowe zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia;- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;- oznakowanie pionowe;- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.Szczegółowy opis i dokładny zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. Projekt Budowlany (opis techniczny), Przedmiar Robót (pomocniczo) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWIORB i zapisów niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest składany wraz z ofertą. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót, który będzie stanowił integralną część umowy o zamówienie publiczne.

  II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45100000-8
  45233220-7
  45233290-8
  45112100-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-08-30

  II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej w tym na rysunkach wskazanie pochodzenia, znaku towarowego, producenta, dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów, urządzeń, sposobem wykonania zwrócić się na piśmie do Zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji na proponowane rozwiązania. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę ( zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- wszelkie czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych oraz operowaniu sprzętem budowlanym w trakcie realizacji zamówienia związane z wykonywaniem robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, robót wykończeniowych, prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy. a) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym m.in. kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszelkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia bądź w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.c) Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w dniu przekazania terenu a także w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego na podstawie umowę o pracę z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Szczegółowy opis sankcji z tytułu nie spełnienia w/w wymogu zawarty jest w projekcie umowy - Załącznik nr 8.W przypadku realizacji przez Wykonawcę robót w miejscu bezpośredniego nadzoru Zamawiającego nad przedmiotem zamówienia, zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości każdej nie mniejszej niż 240 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont drogi/ulicy z udokumentowaniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. : - co najmniej jedną osobą, która w trakcie realizacji zamówienia pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień;Kierownika Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018., poz. 2272). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt. 1.c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie a) nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1.f) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania w zał. nr 5 przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania danych firmy podwykonawców.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2019 r., poz. 700 ze zm.) - w takim wypadku Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp pobierze samodzielnie w formie elektronicznej w/w dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanym terminie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - (wzór załącznik nr 6). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty mogą być złożone wspólnie, przy czym warunek zostanie spełniony jeżeli każdy z konsorcjantów wykonał min. 1 robotę w danym rodzaju)b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- (wzór załącznik nr 7).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  a) wypełniony i podpisany formularz oferty - (wzór załącznik nr 1)b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,c) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (składane wraz z ofertą jeżeli dotyczy).d) dowód wniesienia wadium e) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - (wg. wzoru załącznik nr 5)f) Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 369 ze zm.), wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiazania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru załącznik nr 4 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie.). Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego wg wzoru załącznik nr 4.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: Wadium na: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów"4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Kawęczynie 93 8557 0009 2004 0400 0101 00535. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6. Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.9. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.10. Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 8


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ryczałtowej.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Kawęczynie Nr 93 8557 0009 2004 0400 0101 00536. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenia w terminach określonych ustawowo po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania, którego dotyczy i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego.


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących przypadkach:1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 -6 PZP,2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach -pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SIWZ,3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robót składających się na przedmiot umowy - pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, po szczegółowym wyspecyfikowaniu i wycenieniu poszczególnych czynności wg cen ofertowych/ kosztorysowych,4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany urzędowej stawki podatku VAT,5) zmiany podwykonawcy - na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu zamówienia -wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do zasobów, którymi dysponowanie pierwotnie wykazywał Wykonawca, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot (a w pozostałych przypadkach -nowy podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy.3. Zmiany terminu ustalonego w § 4 ust. 1 w przypadku:a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,b) w związku z ze stwierdzeniem braków lub błędów projektowych o czas niezbędny na poprawienie lub uzupełnienie projektu,c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,d) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:- uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,- klęski żywiołowe - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jeżeli dotyczy) i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.e) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty w osobnej wewnętrznej kopercie,- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.- Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 86 ust 4 ustawy nie można zastrzec w tej części oferty m.in.: a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy; b) informacji dotyczących ceny; c) informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia; d) informacji dotyczących okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; Zastrzeżenie tej części oferty jako niedostępnej dla innych uczestników postępowania byłoby niezgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a oferta Wykonawcy, który dokonał takich zastrzeżeń podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Kawęczyn
  62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48
  tel.: +48632885910
  fax.: +48632885940
  email: Wyślij email
  http://http://www.kaweczyn.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budowa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38590 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.