google

  budowa, budowa domów, chemia budowlana

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka.
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2019-05-15

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547840-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

  Gmina - Miasto Elbląg: ,,Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, , e-mail dzp@umelblag.pl, , faks 552393334.
  Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  Adres:
  Urząd Miejski w Elblągu, Departament Zamówień Publicznych pokój 403, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka".
  Numer referencyjny: DZP.271.25.2019.AS
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia:,,Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka".Przedmiot główny:CPV: 45.26.27.00 - 8Nazewnictwo wg CPV: Przebudowa budynkówPrzedmioty dodatkowe:CPV: 39.22.00.00-0Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringoweCPV: 37.53.52.00 -9 Nazewnictwo wg CPV: Wyposażenia placów zabawMiejsce wykonania robót budowlanych: Budynek byłego Gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej 12, 82-300 ELBLĄG dz. nr 8 i 9 obręb 23Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci placu zabaw. Obiekt położony jest przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu, na działkach nr 8 i 9 obręb 23.Zamawiający planuje, że projekt będzie dofinansowywany ze środków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+"2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez firmę: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych ,,BENBUD" inż. Benedykt Reder z siedzibą przy ul. ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz:A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA1) PRZEDMIARY ROBÓT:a) PRZEDMIAR ROBÓTNAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola - CZEŚĆ PRZEDSZKOLNAADRES INWESTYCJI : ul. Lotnicza 12 ; Elbląg 82-300INWESTOR : Gmina Miasto ElblągADRES INWESTORA : ul. Łączności 1; 82-300 Elblągb) PRZEDMIAR?ROBÓTNAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola - CZEŚĆ ŻŁOBKOWAADRES INWESTYCJI : ul. Lotnicza 12 ; Elbląg 82-300INWESTOR : Gmina Miasto ElblągADRES INWESTORA : ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg2) PROJEKTY:a) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ARCHITEKTURAPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elblągb) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNAPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elblągc) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANIATARNAPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elblągd) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZYY - BRANZA KONSTRUKCJAPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląge) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elblągf) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - WĘZEŁ CIEPLNY TRÓJFUNKCYJNYc.o. & wentylacja & c.w.u.Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elblągg) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. ElblągB. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:Stadium dokumentacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTPrzedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:,,Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. ElblągZamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ.3. Zakres zamówienia obejmuje:a) przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku oraz budowę nowych dwóch skrzydełbudynku,b) wykonanie 6 oddziałów przedszkolnych dla 25 dzieci każdy, z węzłami sanitarnymioraz pomieszczeniami na leżaki,c) wykonanie sali korekcyjno-rehabilitacyjnej,d) wykonanie sali plastycznej,e) wykonanie gabinetu logopedy i psychologa,f) wykonanie gabinetu socjoterapii,g) wykonanie 2 oddziałów żłobka dla 20 dzieci każdy, z węzłami sanitarnymi oraz strefamiwypoczynku,h) wykonanie pomieszczeń administracyjnych dla potrzeb personelu przedszkola oraz filiiżłobka,i) wykonanie pomieszczeń technicznych, gospodarczych oraz porządkowych,j) wykonanie wózkowni i szatni dla dzieci,k) wykonanie kuchni wraz z technologią kuchni oraz pomieszczeniami gospodarczymi,l) wykonanie pomieszczeń socjalnych i szatniowych dla pracowników (oddzielnie dla żłobka i przedszkola),m) dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,n) budowę windy,o) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym obiekcie, w tym:.- instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego,- instalacji gniazd wtyczkowych,- instalacji radiowęzła,- instalacji sygnalizacji pożaru,- instalacji komputerowej i telefonicznej,- instalacji domofonowej,- instalacji monitoringu,- instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu,- instalacji otwierania bram wjazdowych,- instalacji odgromowej,- instalacji przyzywowej,- instalacji RTV,- instalacji oddymiania klatki schodowej,- połączeń wyrównawczych,p) wykonanie instalacji sanitarnych w całym obiekcie, w tym:- wodociągowej do celów bytowych (c.w.u, z.w.) oraz p.poż.,- kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej,- instalacji gazowej,- kanalizacji deszczowej,- instalacji ogrzewania oraz ciepła technologicznego,- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,q) przebudowę węzła c.o. i wykonanie instalacji c.o.,r) zagospodarowanie terenu - w tym wykonanie dwóch oddzielnych placów zabaw dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych, chodników, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, utwardzonych miejsc postojowych i ciągów pieszych,s) zakup, dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw,t) zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchni.Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ.4. Zamawiający wymaga udzielenia:a) dla robót budowlanych co najmniej 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego robót,b) na wyposażenie: okres gwarancji zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta, niekrótszy niż 24 miesiące (2 lata), od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowegoprzedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.5. Wymagania i warunki wykonania zamówienia.5.1. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonaniazamówienia.5.2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przedmiarów robót, koszty dostawy i montażu wyposażenia, jak również nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty wykonania świadectwa energetycznego budynku, koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, instrukcji obsługi, szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania obiektu, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp.5.3. Wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostekprzedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysieofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym,b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostekprzedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła w stosunku do pierwotnie ujętychw kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,c) za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.5.4. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużony o jeden miesiąc, obejmującego:a) ubezpieczenie robót, urządzeń, sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,b) ubezpieczenie wobec osób trzecich.Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.5.5. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru robót budowlanych szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót i dostaw dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram musi być zatwierdzony przez przyszłego Użytkownika: Dyrektora przedszkola oraz Dyrektora żłobka.5.6. Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Inne materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.5.7. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.5.8. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.8. Zamawiający informuje, że posiada decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg Nr 358/2018 z dnia 04.09.2018 r., znak DUA-A.6740.1.358.2018.MH.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robótprzez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie stanu surowego zamkniętego dwóch nowych skrzydeł budynku. Przez wykonanie stanu surowego zamkniętego należy rozumieć budynek, który posiada kompletną konstrukcję nośną, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.14. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

  II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39220000-0
  37535200-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  14   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:a) dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 każdy,b) dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 każdy, w tym co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 4 000 000,00 zł bez VAT.Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót, o których mowa w lit. a) i b), w ramach jednej umowy.Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane, potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku, o których mowa:- w lit. a) - zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,- w lit. b) - zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. a), co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnianie tego warunku muszą zostać wykonane przez Wykonawcę.W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b), polega na zdolnościach innego podmiotu, Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie tego warunku, zostały wykonane przez jeden podmiot.Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.:a) Kierownik budowy musi posiadać:- minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,- uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,b) Kierownik robót budowlanych musi posiadać:- minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych,- wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych.c) Kierownik robót sanitarnych musi posiadać:- minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych,- uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,d) Kierownik robót elektrycznych musi posiadać:- minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych,- wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,e) Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać:- minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych,- wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Uwaga:a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Uwaga:a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;Uwaga:a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, UWAGA:1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1)-3) ogłoszenia o zamówieniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Uwaga:a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Uwaga:a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia o zamówieniu.b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia o zamówieniu.c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT.d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia o zamówieniu.3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Uwaga:a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 2) ogłoszenia o zamówieniu.b) W wykazie osób należy podać informację o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia oraz dla osób wymienionych w sekcji III.1.3) pkt 2) lit. a), c) i d) ogłoszenia o zamówieniu informację, że uprawnienia są bez ograniczeń) oraz:- dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy,- dla kierownika robót budowlanych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót budowlanych,- dla kierownika robót sanitarnych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych,- dla kierownika robót elektrycznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,- dla kierownika robót teletechnicznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót teletechnicznych.c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB.d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Uwaga:a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.Uwaga:a) dokumenty mają określać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejUwaga:a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,c) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:150 000,00 złotych (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyNR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu.2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy.3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena 60,00
  okres gwarancji na roboty budowlane15,00
  okres gwarancji na wyposażenie15,00
  aspekt społeczny10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:1) zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:a) zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,b) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,c) konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,d) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia,e) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp. f) z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,g) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,2) zmiany wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy,- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność, - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów),c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie,3) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, 4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,5) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,6) zmiany wyposażenia, w przypadku gdy sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy:- nie będzie dostępny na rynku,- będzie wycofany ze sprzedaży przez producenta,- producent wprowadzi nowszy model,pod warunkiem, że paramenty techniczne wyposażenia będą spełniały wymagania określone w specyfikacji wyposażenia.2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:1) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 10 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-05-30, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina - Miasto Elbląg
  82-300 Elbląg, Łączności 1
  tel.: 552353536,
  fax.: 552393334
  email: Wyślij email
  http://www.umelblag.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budowa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38647 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.