google

  budowa, budowa domów, chemia budowlana

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.10.2019
  1 USD
  3.8638
  -0.0296
  1 EUR
  4.2849
  -0.0121
  1 CHF
  3.8902
  -0.0139
  1 GBP
  4.9456
  -0.0154
  1 RUB
  0.0604
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2019r.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-05-24

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 552186-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

  Gmina Nowodwór: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2019r.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowodwór, krajowy numer identyfikacyjny 43102010900000, ul. Nowodwór  , 08-503  Nowodwór, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 866 10 18, e-mail sekretariat@nowodwor.eurzad.eu, faks 81 866 10 19.
  Adres strony internetowej (URL): ugnowodwor.bip.lubelskie.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.ugnowodwor.bip.lubelskie.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Złożenie oferty za pomoca Poczty Polskiej , kureierem lub osobiście
  Adres:
  Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór, Sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2019r.
  Numer referencyjny: PZP 271.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz z pracami przygotowawczymi na następujących drogach gminnych:1. Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiedź Nr 119120L znajdującej się na dz. geod. nr 516 od km 0+990 do km 1+420Do zakresu robót wchodzą:? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 430x4,1 + (24 + 4,1)/2 x 12,5 = 1938,6 m?? mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 430x4,1 + (24 + 4,1)/2 x 12,5 = 1938,6 m?? wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi /430x4,1 + (24 + 4,1)/2 x 12,5 = 1938,6 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233200-1, 45233100-0 )2. Przebudowa drogi gminnej Zawitała - Podlasie Nr 119243L znajdującej się na dz. geod. nr 556 od km 0+000 do km 0+641Do zakresu robót wchodzą:? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 641x3,7 + 4x4= 2387,7 m?? mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 641x3,7 + 4x4= 2387,7 m??wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 641x3,7 + 4x4= 2387,7 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233200-1, 45233100-0 ).3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zawitała dr Nr.103046LDo zakresu robót wchodzą:? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni betonowej 995x4,7 + (24+4,4)/2 x 7 = 4775,9 m??mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulcyjnych emulsją asfaltową 995x4,7 + (24+4,4)/2 x 7 = 4775,9 m??wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 995x4,7 + (24+4,4)/2 x 7 = 4775,9 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233200-1, 45233100-0 ) .4. Przebudowa drogi gminnej Grabów Szlachecki - (Chrusty) Nr 119067L znajdującej się na dz. geod. nr 780 od km 0+000 do km 0+680Do zakresu robót wchodzą:? wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu od km 0+085 do km 0+680 , 595x3,2=1904m?? wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm od km 0+000 do km 0+085 , 85x3,7 i od km 0+085 do km 0+680 , 595x3,2 = 2218,5 m?? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 85x3,5 + 595x3 = 2082,5 m?? mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 85x3,5 + 595x3 = 2082,5 m?? wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 85x3,5 + 595x3 = 2082,5 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0 )5. Przebudowa drogi gminnej w m. Grabów Rycki Nr 119046L znajdującej się na dz. geod. nr 837 od km 0+000 do km 0+340 .Do zakresu robót wchodzą:? wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do 0+112 , 112x4,5= 504 m?? wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu od km 0+112 do 0+340 , 228x4,5= 1026 m?? wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu od km 0+112 do 0+340 , 228x4,5= 1026 m?? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej od km 0+000 do km 0+340 , 340 x 4,3 = 1462 m?? mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 340 x 4,3 = 1462 m?? Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 340 x 4,3 = 1462 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0 ) .6. Modernizacja drogi gminnej Nr 103035L Grabów Szlachecki - Okrzeja - gm. Krzywda od km 2+385 do km 2+620 Do zakresu robót wchodzą:? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 235 x 5,5 = 1292,5 m? ? mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 235 x 5,5 = 1292,5 m? ? wyrównanie istniejącej nawierzchni mechanicznie mieszanką bitumiczną w ilości 50 kg/m2 wg AC11W KR 1-2 , 235x1,5x2x0,050 = 35 Mg? wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm tj. 125kg/m2 wg. AC11S KR 1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi , 235x5,5 = 1292,5 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233200-1, 45233100-0 )7. Przebudowa drogi gminnej Grabów Szlachecki - kol. Czarne Nr 119063L znajdującej się na dz. geod. nr 481 od km 0+000 do km 0+700 .Do zakresu robót wchodzą:? wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu od km 0+290 do km 0+700 , 410x3,3= 1353 m?? wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu od km 0+290 do km 0+700 , 410x3,3= 1353 m?? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 290x3,1 = 899 m??mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową od km 0+000 do km 0+700 , 700x3,1= 2170 m?? wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi od km 0+000 do km 0+700 , 700x3,1= 2170 m?CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45233300-2, 45233200-1, 45233100-0 )8. Przebudowa drogi gminnej w m. Grabów Rycki Nr 119038L znajdującej się na dz. geod. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+712Do zakresu robót wchodzą:? wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63mm gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+712 , 712x4,5= 3204 m?? wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-31,5mm gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+712 , 712x4,5= 3204 m?? mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 0+000 do km 0+712 , 712x4,3= 3061,6 m??mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową od km 0+000 do km 0+712 , 712x4,3= 3061,6 m?? wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm AC11S KR1-2 transport mieszanki samochodami samowyładowczymi od km 0+000 do km 0+712 , 712x4,3= 3061,6 m?

  II.5) Główny kod CPV: 45233300-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45233200-1
  45233100-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Oświadczenie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Oświadczenie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Oświadczenie
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  ? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Oświadczenie
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Oświadczenie

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Gwarancja jakości40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-10, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Nowodwór
  08-503 Nowodwór, Nowodwór
  tel.: 81 866 10 18
  fax.: 81 866 10 19
  email: Wyślij email
  http://ugnowodwor.bip.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z budowa.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 42326 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.