Artykuł Dodaj artykuł

Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – marzec 2011 - Pierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 roku

PKB wzrastał w 2010  r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten potwierdzają. Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Podstawowe tendencje w gospodarce

PKB wzrastał w 2010  r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten potwierdzają.

Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – rosnące ceny towarów i usług  (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) obserwowano w końcu roku. Inflacja na poziomie 3,6% utrzymuje się w pierwszych miesiącach 2011.

Utrzymał się wysoki (dwucyfrowy) i stabilny wzrost w produkcji sprzedanej przemysłu.

Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,1% po 2 miesiącach 2011 (rok temu sprzedaż spadała).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które wynosiło 13,2%  w lutym 2011.

Trudności w ocenie sytuacji w budownictwie na podstawie danych po 2 miesiącach 2011 r.

W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie, głównie infrastrukturalnym i drogowym.

Mimo wysokich wskaźników wzrostu w sektorze budownictwa w okresie 2 miesięcy 2011 r. (17,6%) oceny o poprawie sytuacji są bardzo ostrożne.

Wskaźniki liczone są do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego (kiedy były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne).

Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągnęły relatywnie wysoki poziom produkcji.

Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez małe firmy  - w obecnych warunkach „dawały sobie radę” lepiej niż większe?

Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. zarówno w   przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy niż w 2010 ale nie osiągał poziomu z 2009 roku.

Wzrost/spadek w budownictwie (w %) w styczniu i lutym 2010 i 2011

Statystyczny wzrost w styczniu  i lutym 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych rodzajach robót budowlanych  był wyższy niż rok temu, ale ….

Wzrost  produkcji w pierwszych 2 miesiącach 2011 r. liczony jest do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego.

Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 to tylko realizacja budynków osiąga dużo niższy poziom niż przed 2 laty.

Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w styczniu i lutym 2009, 2010 i 2011

Deweloperzy inwestują coraz więcej, ożywienie inwestycyjne w budownictwie  mieszkaniowym

W styczniu i lutym utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych.

Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.

Jeżeli  tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania

Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temu
W styczniu i lutym 2011
Rozpoczęto o 23,9% więcej mieszkań ogółem
Indywidualne o 38,8 więcej
Developerzy o 22% więcej

 

Mieszkania oddane do użytku w tys.
W  styczniu  i lutym 2011 roku Oddano do użytku o 21,4% mniej mieszkań ogółem
Indywidualne o 1,3% mniej
Developerzy o 36,3% mniej

Oceny koniunktury w budownictwie w marcu są nieco lepsze ale nadal niekorzystne

Wskaźniki ocen koniunktury są ujemne  – więcej jest pesymistów niż optymistów.

W  styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie  28%.

W lutym 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%.

W marcu 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%.

Co myślą przedsiębiorcy ...

Przedsiębiorstwa w 2011 r. obawiają się skutków ostrej zimy (jak to miało miejsce rok temu), chociaż 1 kwartał nie był  uciążliwy.

Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej …

NA PIERWSZYM MIEJSCU – warunki atmosferyczne

Konkurencja trzyma się mocno.

Za wysokie koszty zatrudnienia.

Prawie co drugi narzeka na brak popytu…

A w efekcie portfel zamówień coraz mniejszy… ale prognozy są lepsze

Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowych w % deklaracji w  lutym i marcu 2011

Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu –  to najważniejsze bariery wg przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.

Zmiany w zatrudnieniu i płacach

  • W okresie styczeń - luty 2011 wzrost zatrudnienia w budownictwie wynosił 8,4%, a wzrost średnich plac 3,9% (największy wzrost 6% odnotowano w przedsiębiorstwach realizujących roboty infrastrukturalne).
  • Może to oznaczać przygotowanie do zwiększenia zakresu robót w najbliższych miesiącach.
  • niewielki (0,4%) wzrost cen produkcji budowlanej.

W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano….

Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie „przyśpieszonym”) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym.

Zatrudnienie już wzrasta, przyspieszenie robót  obserwuje się w lutym, są to pierwsze sygnały spodziewanego wzrostu…

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %

Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na najbliższe miesiące.

Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją.

W tym roku  warunki atmosferyczne były dobre  i przy dużych zaległościach w budownictwie oczekiwano wysokiego zaangażowania robót, głównie infrastrukturalnych.

Dane za luty wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej.

Na razie po 2 miesiącach jest znaczny wzrost do roku poprzedniego (bardzo niskiego), ale nie osiągnięto jeszcze poziomu z 2009 roku.

 

Sytuacja w przemyśle mineralnych materiałów budowlanych
Po 2 miesiącach 2011 roku

Wzrost produkcji w przemyśle materiałów budowlanych w styczniu 2011 bardzo wysoki, w lutym również wysoki, ale te dwa miesiące liczone są do niskiej bazy

Po 12 miesiącach  2010 produkcja sprzedana wzrosła o 16,9%.

  • Jeszcze w okresie pierwszych 2 miesięcy 2010 r. nadal  produkcja była niższa niż rok temu, ale od marca rozpoczął się wzrost.
  •  W styczniu 2011 r. mineralne materiały budowlane osiągnęły w porównaniu do stycznia 2010 r. bardzo wysoki ponad 40% wzrost, w lutym 34,8%.

Mineralne materiały budowlane

Wahania miesięcznego tempa zmian przy tendencji wzrostu

Statystyczny wzrost/spadek mineralnych materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2010 i 2011 w %

W styczniu i w lutym 2011 wolumen produkcji sprzedanej mineralnych materiałów budowlanych (w cenach bieżących, przy spadku cen) wyższy był w porównaniu ze rokiem 2010, w lutym nawet przekroczył poziom grudnia roku poprzedniego.

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w 2010 r. do roku ubiegłego w %

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2011 do stycznia i lutego 2010 w %

Statystyczny wzrost w pierwszych 2 miesiącach 2011 mineralnych materiałach budowlanych pozwala na ostrożną ocenę trwałego wzrostu.

Wzrost w okresie styczeń – luty 2011 do roku 2010 wysoki 37,9%. O prawie 10% wzrosła produkcja lutego do poprzedniego miesiąca.

W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 2 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.