Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Damnica, Lipno, Główczyce, Górzyno, Stara Dąbrowa, Wielka Wieś, Żoruchowo - V przetarg w 2019r.

08-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Nadleśnictwo Damnica
Wincentego Witosa 2 A,76-231 Damnica
tel. 59 811 30 33,
fax. 59 811 30 92
e-mail: damnica@szczecinek.lasy.gov.pl,
http:// www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615712-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Nadleśnictwo Damnica: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Damnica, Lipno, Główczyce, Górzyno, Stara Dąbrowa, Wielka Wieś, Żoruchowo - V przetarg w 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Damnica, krajowy numer identyfikacyjny 77052835400000, ul. Wincentego Witosa  2 A , 76-231  Damnica, woj. -, państwo Polska, tel. 59 811 30 33, , e-mail damnica@szczecinek.lasy.gov.pl, , faks 59 811 30 92.
Adres strony internetowej (URL): www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_damnica/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_damnica/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć pod rygrem nieważności w formie pisemnej, w zamknętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Adres:
Nadleśnictwo Damnica ul. Wincentego Witosa 2a, 76-231 Damnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Damnica, Lipno, Główczyce, Górzyno, Stara Dąbrowa, Wielka Wieś, Żoruchowo - V przetarg w 2019r.
Numer referencyjny: SA.270.55.2019.AH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach:Część I – zamówienia:droga nr 2 leśnictwo Główczyce,droga nr 10 leśnictwo Wielka Wieś,droga w oddz. 109 leśnictwo Górzyno,droga nr 12 leśnictwo Wielka Wieś,droga nr 11 leśnictwo Wielka Wieś,droga nr 128 leśnictwo Stara Dabrowa.Część II – zamówienia: droga nr 15 leśnictwo Lipno,droga nr 114 leśnictwo Żoruchowo,droga nr 22 leśnictwo Damnica.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a)warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na remoncie, naprawie lub konserwacji dróg o wartości minimum: - dla części I zamówienia: 30 000,00 zł brutto, - dla części II zamówienia: 40 000,00 zł brutto. Jedna robota równa się jedna umowa. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wykazać tą samą robotę budowlaną dla wszystkich części zamówienia.b)warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - dla części I zamówienia: 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami o ładowności powyżej 5 ton, - dla części II zamówienia: 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami o ładowności powyżej 5 ton. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wykazać tą samą osobę dla wszystkich części zamówienia. c)warunek w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Dla części I zamówienia: - 1 samochodem samowyładowczym o ładowności minimum 5 ton, - 1 równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM, - 1 walcem statycznym lub wibracyjnym o nacisku min. 7,5 ton. Dla części II zamówienia: - 1 samochodem samowyładowczym o ładowności minimum 5 ton, - 1 równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM,- 1 walcem statycznym lub wibracyjnym o nacisku min. 7,5 ton. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wykazać ten sam potencjał techniczny dla wszystkich części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał złożenia następujących dokumentów: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określającychczy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyćwraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - oświadczenie składane wterminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 2. Do oferty, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy. 3. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np. zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizująroboty których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia – 700,00 zł, dla części II zamówienia – 1000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wpłacane wpieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Plac Zwycięstwa 2, 76 – 200 Słupsk, nr rachunku: 15 2030 0045 1110 0000 00928610 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn: „Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Damnica, Lipno, Główczyce, Górzyno, Stara Dąbrowa, Wielka Wieś, Żoruchowo - V przetarg w 2019r”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego,gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta dowypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone woryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 17 - kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówieniaprzez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednejokoliczności wymienionej poniżej: 1) zmiana wykonawcy może nastąpić jeżeli wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, będących następstwem dozwolonego przekształcenia podmiotu na podmiot powstały na skutek przekształcenia, 2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w związku z realizacją zamówienia, przy czym nowe osoby będą posiadały co najmniej takie kwalifikacje, jakichZamawiający wymagał w postępowaniu, 3) termin zakończenia robót może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia w okresie trwania umowy niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. pokrywa śnieżna powyżej 20 cm i lub temperatura w dzień poniżej minus 10˚C lub długotrwałe i obfite opady deszczu, występujących ciągle przez okres powyżej 3 dni, samodzielnie lub łącznie, termin zakończenia prac może zostać wydłużony na wniosek Wykonawcy, 4) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak iWykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu znich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych wskali ponadpaństwowej, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą ograniczenia zakresu robót, oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót niewykonanych. Ustaleniewartości niewykonanego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych zpunktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanieprzedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienieumowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przedewszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w zawartej Umowie zmian, dotyczących terminu zakończenia robót, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego), uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ. Termin zakończenia robót ulegnie przedłużeniu o czas wynikający z okresu przerwy lub przestoju, 7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT, 8) Cena umowy może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Ustalenie wartości niewykonanego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, 9) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w zawartej Umowie zmian dotyczących terminu zakończenia robót, będących następstwem konieczności usunięcia wad w dokumentacji projektowej. Termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 10) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian podwykonawców oraz zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któregozasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązanywykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się wtrakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma byćwyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z opisem przygotowaniew/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Nadleśnictwo Damnica informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Damnica, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Naprawa ikonserwacja dróg leśnych w leśnictwach Damnica, Lipno, Główczyce, Górzyno, Stara Dąbrowa, Wielka Wieś, Żoruchowo - V przetarg w 2019r. , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp, 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 7) posiadaPani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawieart. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 8) nie przysługuje Pani/Panu: a) wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Naprawa i konserwacja dróg leśnych: droga nr 2 leśnictwo Główczyce, droga nr 10 leśnictwo Wielka Wieś, droga w oddz. 109 leśnictwo Górzyno, droga nr 12 leśnictwo Wielka Wieś, droga nr 11 leśnictwo Wielka Wieś, droga nr 128 leśnictwo Stara Dąbrowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I- droga nr 2 leśnictwo Główczyce (usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki, ręczne ścinanie krzaków i podszyć, mechaniczne karczowanie drzew, profilowanie i zagęszczenie drogi, odnowienie dołów odparowujących),- droga nr 10 leśnictwo Wielka Wieś (obcięcie gałęzi, rozebranie płyt ażurowych, wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie płyt ażurowych ),- droga w oddz. 109 leśnictwo Górzyno (usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki),- droga nr 12 leśnictwo Wielka Wieś (podcięcie gałęzi),- droga nr 11 leśnictwo Wielka Wieś (podcięcie gałęzi),- droga nr 128 leśnictwo Stara Dąbrowa (usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki, podcięcie gałęzi, rozebranie płyt ażurowych, wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie płyt ażurowych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Naprawa i konserwacja dróg leśnych: droga nr 15 leśnictwo Lipno, droga nr 114 leśnictwo Żoruchowo, droga nr 22 leśnictwo Damnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II- droga nr 15 leśnictwo Lipno (usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki, mechaniczne karczowanie pni, mechaniczne usunięcie krzaków i podszyć, profilowanie i zagęszczenie drogi, odnowienie rowu),- droga nr 114 leśnictwo Żoruchowo ( usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki, odnowienie dołów odparowujących),- droga nr 22 leśnictwo Damnica (usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzobetonu, wykonanie górnej warstwy drogi o nawierzchni z pospółki).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: