Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA I ŁUBNIANY”

02-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127,45-231 Opole
tel. 774 591 800
fax. 774 581 352
e-mail: przetargi@zdw.opole.pl
http:// www.bip.zdw.opole.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 628261-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA I ŁUBNIANY”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 12652800000000, ul. ul. Oleska  127 , 45-231  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdw.opole.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl; www.bip.zdw.opole.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl; www.bip.zdw.opole.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA I ŁUBNIANY”
Numer referencyjny: WP.3211.34.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku ok. 2,5 km wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Przedmiot zamówienia obejmuje:a)prace geodezyjne:- opracowanie mapy do celów projektowych,- wykonanie podziału działek,- stabilizacja granic pasa drogowego.b) prace projektowe:- opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem czterech decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmujących poniższy zakres:•rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km (9+780÷10+431) tj. od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do mostu JNI 11180052 w km 10+431•przebudowę obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z rozbudową DW 461 za mostem w kierunku m. Dąbrówka Łubniańska•przebudowę obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 10+920 wraz z rozbudową DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od mostu JNI 11180052 do skrzyżowania z ul. Szkolną) /granica zakresu rozbudowy drogi pomiędzy dwoma mostami zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania/•rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku ok. 1,2 km (11+114÷12+292) tj. od skrzyżowania z ul. Szkolną (dz. nr 179 am 2 obr. Dąbrówka Łubniańska) do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dąbrówka Łubniańska- opracowanie projektów wykonawczych uwzględniając podział inwestycji wg poniższego zakresu:•rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku ok. 0,65 km (9+780÷10+431) tj. od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do mostu JNI 11180052 w km 10+431•przebudowę obiektu mostowego nr JNI 11180052 w km 10+431 wraz z rozbudową DW 461 za mostem w kierunku m. Dąbrówka Łubniańska. •przebudowę obiektu mostowego nr JNI 11180053 w km 10+920 wraz z rozbudową DW 461 (kontynuacja rozbudowy ww. odcinka DW 461 tj. od mostu JNI 11180052 do skrzyżowania z ul. Szkolną) /granica zakresu rozbudowy drogi pomiędzy dwoma mostami zostanie ustalona w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektowania/•rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku ok. 1,2 km (11+114÷12+292) tj. od skrzyżowania z ul. Szkolną (dz. nr 179 am 2 obr. Dąbrówka Łubniańska) do zjazdu na dz. nr 287 am 4 obr. Dąbrówka Łubniańska.Granice pomiędzy poszczególnymi częściami inwestycji zostaną doprecyzowane z Projektantem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.-sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, (projekty docelowej organizacji ruchu należy sporządzić osobno z uwzględnieniem podziału inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego powyżej).-sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) (BIOZ należy sporządzić osobno z uwzględnieniem podziału inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego powyżej).-opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, (STWIOR należy sporządzić osobno z uwzględnieniem podziału inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego powyżej).-opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), (części kosztorysowe należy sporządzić osobno z uwzględnieniem podziału inwestycji wg zakresu projektu budowlanego i wykonawczego opisanego powyżej).-wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, (jedna decyzja środowiskowa wspólna dla poszczególnych części inwestycji) -opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, (pozwolenia wodnoprawne w ramach jednej decyzji uwzględniającej poszczególne części inwestycji)-wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych),-przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć,-wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, (dla każdej części sporządzić odrębne opracowania)-inne elementy niezbędne do realizacji zadania. c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowościach Dąbrówka Łubniańska i Łubniany;d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Jednostce Projektującej zamówień, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia Jednostce Projektującej zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, wyszczególnionych w formularzu cenowym zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: dotyczy sekcji I.1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - z upoważnienia Województwa Opolskiego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną oraz zawodową w zakresie doświadczenia wykonawcy oraz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (pkt 4.3. SIWZ).Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:a) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub rozbudowy*drogi o parametrach klasy G** lub wyższej, o długości co najmniej 1,1 km stanowiący jeden odcinek drogi (nie dopuszcza się sumowania odcinków składowych),b) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej (dowolna technologia w tym strunobetonowa, kablobetonowa i zespolona).* – obejmującej co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą.** – lub drogi o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.Projekt wymieniony w podpunkcie b) może być wykonany w ramach projektu wymienionego w podpunkcie a).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:a) projektant branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy lub rozbudowy* dróg o parametrach klasy G** lub wyższej – 1 osoba,b) projektant branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów mostowych – 1 osoba,c) geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 zgodne z rozdziałem8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doświadczenie uczestniczenia w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch dokumentacji projektowych – 1 osoba.* – obejmującej co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą.** – lub dróg o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 - tekst jednolity z późn. zm.). II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie I powyżej: 1) podpunkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) podpunkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. III. Dokumenty, o których mowa w punkcie II podpunkt 1) i 2b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie II podpunkt 2a) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. IV. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie II powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie III powyżej). V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany – w punkcie I podpunkt 1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w punkcie II podpunkt 1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie I powyżej. VII. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1) punkt II oraz punktach I, II, III, IV powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. VIII. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. VII powyżej. IX. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1) punkcie II oraz punktach I, II, III i IV powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. X. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. XI. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w sekcji III.5.1) punkt II litera a) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. XII. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. II. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w sekcji III.1.3) zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz ten powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3), tj.: - dla sekcji III.1.3) podpunkt1 litera a) określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub rozbudowy dróg (w przypadku wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, czy obejmował co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą), podać klasę i długość odcinka drogi (stanowiącego jeden odcinek drogi), - dla sekcji III.1.3) podpunkt 1litera b) określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub przebudowy obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej – na załączniku nr 7 do SIWZ,b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 8 i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) punkt 2., tj.:- dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2 litera a) (projektant branży drogowej) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), doświadczenie (określić czy były to projekty budowlano-wykonawcze lub budowlane i wykonawcze), czy dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg (w przypadku wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, czy obejmował co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą), podać klasę dróg oraz określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,- dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3 punkt 2 litera b) (projektant branży mostowej) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), doświadczenie (określić czy były to projekty budowlano-wykonawcze lub budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów mostowych oraz określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,– dla osoby wskazanej w sekcji III. 1.3 punkt 2 litera c) (geodeta) wpisać imię i nazwisko, nazwę i zakres posiadanych uprawnień oraz doświadczenie (określić nazwy dokumentacji projektowych, w których opracowaniu uczestniczył geodeta oraz określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą.W wyżej wymienionym wykazie osób musi być wpisane to samo imię i nazwisko projektanta branży drogowej, co osoby zadeklarowanej w wykazie osób dla spełnienia kryterium oceny ofert przez wykonawcę w treści oferty na załączniku nr 1a do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5 SIWZ. 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej (w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”), wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6). Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych w linku https://espd.uzp.gov.pl albo innych dostępnych narzędzi albo oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w narzędziu dostępnym w linku https://espd.uzp.gov.pl) jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga! Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na załączniku nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6), powinny być złożone: 1) formularz cenowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na załączniku nr 1a do SIWZ, 3) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 3a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6), 3b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6). 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 5) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca na zasadach określonych w pkt 16 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN. Wykonawca składa wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie projektanta drogowego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Dotyczy sekcji IV.6.4): zgodnie ze zmianą art. 93 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zapis otrzymuje brzmienie: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. II. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o których mowa w sekcji III.2.2). 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6). 8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4) punkt I oraz właściwych dokumentów wskazanych w sekcji III.5.1) punkt II odpowiednio do udostępnianych zasobów. 9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. III. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IV. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. V. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub sekcji III.2.2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. VII. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu VI sekcji IV.6.6). VIII. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. IX. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o których mowa w sekcji III.2.2) oraz punktu V-VIII sekcji IV.6.6), natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją III.1). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w sekcji III.7) punkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji III.4) punkt I. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w sekcji III.7) punkt 3 składa każdy z wykonawców. XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. 2. Korzystanie z platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. 3. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 4. Instrukcja korzystania z platformy. a) w przypadku posiadania konta na platformie – zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do platformy, b) w przypadku, gdy wykonawca nie posiada konta na platformie – należy wyszukać niniejsze postępowanie bezpośrednio na platformie lub poprzez profil nabywcy zamawiającego (link z logo zamawiającego a następnie zakładka „Postępowania”), wybrać postępowanie. 4.1. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dla dokumentów w formacie pdf zaleca się podpis w formatem PAdES, b) dokumenty w formacie innym niż pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. 4.2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: – pamięć minimum 4 GB RAM, – procesor Intel i3 3 GHz, – jeden z systemów operacyjnych: * – MS Windows 7, * – Mac OS x 10.4, * – Linux, * – lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. 4.3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, csv, pdf, jpg, gif, png, tif, dwg, ath, kst, zip, rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf. 4.4. Informacja na temat kodowania i oznaczania czasu przekazania danych - Pliki oferty załączone przez wykonawcę na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. - Oznaczenie czasu przekazania danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 4.5. Dokumentacja niniejszego postępowania dostępna jest na platformie: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. 4.6. Ofertę, JEDZ, zobowiązanie, o którym mowa w sekcji IV.6.6) punkt II podpunkt 2, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na platformie, według instrukcji dla wykonawców, które znajdują się na platformie. 4.7. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz profilu nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. 4.8. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 4.9. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instrukcjami, które znajdują się na platformie. 4.10. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z podpunktem 4.13. sekcji IV.6.6). 4.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 4.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. 4.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda (instrukcja dla wykonawców znajduje się na platformie). XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (został określony w punkcie 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia). XIII. PODWYKONAWSTWO (Warunki dotyczące podwykonawstwa zostały określone w pkt 11 SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ): 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie umowy. XIV. TERMIN WYKONANIA UMOWY: 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:a) termin złożenia kompletnych wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30 kwietnia 2021 r. (wnioski o wydanie decyzji ZRiD dla poszczególnych części winny być złożone równocześnie)b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r. Termin złożenia wniosków o decyzję ZRID dla wszystkich części jest jednakowy, w związku z tym należy odpowiednio przyjąć granice pomiędzy poszczególnymi częściami inwestycji tak aby uniknąć podziału działek na ich połączeniu. 2. Szacuje się, iż całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie 34 miesiące, na co składa się:a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10 miesięcy.3. Terminy, o których mowa w punkcie 2 podpunktach a), b) i c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.4. Terminy określone w punkcie 2 podpunktach b) i c) są terminami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia zakładanego czasu trwania procedury przetargowej prowadzonej w celu wyłonienia wykonawcy robót lub przedłużenia realizacji tychże robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Oznacza to, iż okres 34 miesięcy jest także okresem szacunkowym. XV. Warunki płatności zostały określone w SIWZ. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. XVI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro) za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. XVII. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w pkt 17 SIWZ). XVIII. Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL52, Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo opolskie, droga wojewódzka nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany. XIX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity).Zamówienie będzie realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 – tekst jednolity z późn. zm.), w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo zamówień publicznych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 – tekst jednolity z późn. zm.).XX. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w sekcji IV.6.6) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w punkcie XI sekcji IV.6.6) - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. XXI. 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XXII. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.11.2019 r. XXIII. Wymagane jest złożenie ofert przed upływem terminu określonego w sekcji IV.6.2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonym w pkt 7 oraz 18 SIWZ. XXIV. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. XXV. Przesłanki wykluczenia zostały określone w pkt 4.7. SIWZ. XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – tekst jednolity z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”, 5) Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 10 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy);6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub, prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH