Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (II etap)

22-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8,50-304 Wrocław
tel. 713 235 700,
fax. 713 235 750
e-mail: zamowienia@wm.wroc.pl,
http:// www.wm.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 536849-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (II etap)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentująca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 r. z dnia 12.09.2019 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20610504000000, ul. Namysłowska  8 , 50-304  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, , e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, , faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w budynku GRAFIT ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław (Kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (II etap)
Numer referencyjny: WM/SZP/PN/29/2020/G
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, rekultywacji zieleni, projektu małej architektury wraz z placami zabaw oraz odwodnienia i oświetlenia teren wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych oraz wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiących etap nr II inwestycji obejmujący teren przy ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu, działka nr 131/27, nr 132 AM-24 i nr 2/2 AM-25, obręb Kowale, Wrocław.3. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają stanowiące załączniki do SIWZ: 1) Projekt umowy;2) Dokumentacja projektowa, w tym: a) Projekt Budowlany;b) Decyzja nr 761/2017 z dnia 16.02.2017 r. pozwolenie na budowę;c) Projekt wykonawczy;d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;e) Przedmiary robót;f) Decyzja 718/2017 pozwolenie konserwatorskie.Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w całym zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji nr 761/2017 z dnia 16.02.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem umowy jest wykonanie części prac wskazanych w projekcie budowlanym, w zakresie wskazanym w przedmiarach robót.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:1) w zakresie branży budowlanej: a) rozbiórki i demontaże (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek), b) prace przygotowawcze (wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów), c) prace nawierzchniowe (drogi manewrowe, place i miejsca parkingowe, komunikacja piesza – chodniki, nawierzchnie boiska, opaski wokół budynków, nawierzchnie żwirowe), d) prace pozostałe (place zabaw dla dzieci, zieleń), e) zieleń (wykonanie nasadzeń trawników i krzewów),2) w zakresie branży sanitarnej:a) remont istniejącej kanalizacji deszczowej, b) przyłącze nr 3 i instalacja kanalizacji deszczowej, c) przyłącze nr 4 i instalacja kanalizacji deszczowej,3) w zakresie branży elektrycznej:a) prace demontażowe, b) oświetlenie wnętrza podwórzowego.5. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót.6. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkich robót budowlanych wykonywanych na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane, oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania robót budowlanych i prawidłowej wyceny ich wartości. Osobą do kontaktów w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pan Łukasz Forysiak, tel. 71 326 41 24.8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy).9. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym terenie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45111200-0
45233200-1
45453000-7
45112710-5
45231300-8
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.700.000,00 zł.
Informacje dodatkowe Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) rozdz. VIII SIWZ dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu).Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy;- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych;- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych;- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych;- jedną osobą pełniącą nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, nadzór dendrologiczny mogą sprawować osoby o następujących kwalifikacjach:1) inspektor nadzoru terenów zieleni,2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu z udokumentowanym 3 letnim staże pracy w terenach zieleni,3) mgr inż. ogrodnik lub inżynier ogrodnik z udokumentowanym 3 letnim staże pracy w terenach zieleni,4) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu z udokumentowanym 8 letnim staże pracy w terenach zieleni,5) osoby w wykształceniem wyższym po kierunku pokrewnym z udokumentowanym 5 letnim staże pracy w terenach zieleni.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.II.W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu, w zakres której wchodziła m.in. budowa ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych), nasadzenia zieleni, montaż małej architektury w tym urządzeń zabawowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu, o wartości umowy nie mniejszej niż 800 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.3.Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów: Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. VII SIWZ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotów może być spełniony przez jeden z nich lub wspólnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 4);2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. nr 5), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;3) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Uwaga:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna):- oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku;- oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 2) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania i numer zadania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została trwale złączona z ofertą. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej wymaganego okresu 36 miesięcy (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do:obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu; poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej; podniesienia wydajności urządzeń i poprawę parametrów technicznych;podniesienia bezpieczeństwa; usprawnień w trakcie użytkowania obiektu,z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót dla poszczególnych zakresów wynikających z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:nieterminowego przekazania terenu budowy;braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych;zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 umowy;siły wyższej, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 umowy.Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementów prac niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zmianę zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile będzie to uzasadnione.Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej, może natomiast prowadzić do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbędny do wprowadzenia zmian jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.Strony dopuszczają zmianę umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które ujawnione zostały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 15% zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robót i materiałów, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych oraz o wartość robót dodatkowych ustaloną według cen jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robót. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie z zastrzeżeniem, że w miejsce określonych robót i przypisanych im z oferty cen jednostkowych wykonane zostaną inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w Sekocenbudzie za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy:1) osób wskazanych w § 10 ust. 2 umowy w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby wskazane do przejęcia obowiązków, będą spełniały wymogi określone w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego formularz zawierający dane potwierdzające spełnienie wymogów określonych w SIWZ. Zmiana w ww. zakresie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego; 2) osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś w szczególności strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług jednakże wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowyII. Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać:1) formularz oferty (wzór zał. nr 1 SIWZ),2) kosztorysy ofertowe;3) dowód wpłaty wadium (dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu do oferty),4) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ),5) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,6) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.2. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia kryteriów: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena oferty brutto (C) – 60%. 2. Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej wymaganego kresu 36 miesięcy (G)- 35% . 3. Kryterium społeczne (S) – 5%. Ad.1. Kryterium „Cena oferty brutto” – wskaźnik „C”, ranga (znaczenie): 60 % - kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. Ad.2. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót.Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zasadą: Brak wydłużenia terminu gwarancji – 0 pkt, wydłużenie o1 – 3 miesięcy - 5 pkt, wydłużenie o 4 – 7 miesięcy - 10 pkt, wydłużenie o 8 – 11 miesięcy - 15 pkt, wydłużenie o 12 – 15 miesięcy - 20 pkt, wydłużenie o 16 – 19 miesięcy - 25 pkt, wydłużenie o 20 – 23 miesięcy - 30 pkt, wydłużenie 24 miesiące i więcej - 35 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże „wydłużenia okresu gwarancji na roboty budowlane”, Zamawiający przyjmie, że wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane wynosi 0 miesięcy i przyzna Wykonawcy „0” punktów.W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane dłuższe niż 24 miesiące Zamawiający do wyliczenia punktów przyjmie wydłużenie okresu gwarancji w wysokości 24 miesiące, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji z uwzględnieniem wydłużenia wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty.W przypadku wpisania przez Wykonawcę przedziału ilości miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczenia punktów oraz do zawieranej umowy najwyższą liczbę wpisanego przedziału.Ad.3. Kryterium społeczne (S) tj. zatrudnienie przy realizacji zamówienia, nieprzerwalnie przez cały jego okres, osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w wymiarze minimum ¼ etatu lub umowy cywilnoprawnej. Za zatrudnienie 1 lub więcej osób bezrobotnych Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.Deklaracja zatrudnienia osób bezrobotnych przez Wykonawcę zawarta w ofercie (w formularzu ofertowym) zostanie oceniona w następujący sposób:Niezatrudnienie żadnej osoby bezrobotnej – 0 pkt.Zatrudnienie 1 lub więcej osób bezrobotnych – 5 pkt.W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie ilości osób, o których mowa powyżej Zamawiający przyjmie ilość osób 0 i przyzna 0 pkt w tym kryterium.Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy.Pozostałe kwestie dotyczące osób, o których mowa powyżej reguluje projekt umowy.3. Opis sposobu obliczania ceny:3.1. Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.2. Cena oferty brutto jest sumą cen za:1) wykonanie robót budowlanych – cena ustalona na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji uproszczonej, 2) prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem - cena ryczałtowa. 3. 3. Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej. Każda pozycja kosztorysu ofertowego musi zawierać co najmniej następujące dane z przedmiaru robót: liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, wartość (stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości).Kalkulacji należy dokonać na podstawie przedmiaru udostępnionego w formacie „pdf”. Przedmiar w formacie „ath” jest udostępniony przez Zamawiającego jedynie pomocniczo. Wykonawca przedstawi kalkulację uproszczoną w formie pisemnej oraz nieobowiązkowo w formacie „ath” na płycie CD. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame. W przypadku różnic Zamawiający uzna wersję pisemną.3. 4. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3. 5. Wykonawca ma obowiązek ustalenia stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Zamawiający określił 23% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie inną niż podana przez Zamawiającego stawkę podatku VAT, bądź jest zwolniony od podatku VAT, należy przedstawić w ofercie uzasadnienie wraz z podstawą prawną.4. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Nieokreślenie ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, zmniejszenie, zwiększenie bądź pominięcie pozycji przedmiaru lub jego części skutkować będzie odrzuceniem oferty, o ile omyłek tych nie będzie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.6. Zabezpieczenie ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH