Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Remont mieszkania przy ul. Wiązowej 7a/12 w Katowicach

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5,40-126 Katowice
tel. 32 258 20 21-25
fax. 32 258 20 25, 41 63 167
e-mail: przetargi@kzgm.katowice.pl
http:// www.kzgm.katowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612040-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Remont mieszkania przy ul. Wiązowej 7a/12 w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 00051578000000, ul. ul. Grażyńskiego  5 , 40-126  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 258 20 21-25, e-mail przetargi@kzgm.katowice.pl, faks 32 258 20 25, 41 63 167.
Adres strony internetowej (URL): www.kzgm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
Osobiście oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, w tzw. przedsionku Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mieszkania przy ul. Wiązowej 7a/12 w Katowicach
Numer referencyjny: NZ.231.082.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkania przy ul. Wiązowej 7a/12 w Katowicach obejmujący remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont podłóg, wymianę wykładzin, wymianę stolarki drzwiowej, dopasowanie skrzydeł okiennych, montaż nawietrzaków, malowanie ścian i sufitów. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót opisanych w przedmiarze tj. wymianą/naprawą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem urządzeń sanitarnych, wymianą/naprawą instalacji wod-kan, wymianą/naprawą podłóg, naprawą i malowaniem ścian i sufitów. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób wykonujących roboty związane z instalacją elektryczną i gazową, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Parametry równoważności. 1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi: - na stolarkę okienną i drzwiową – 60 miesięcy (w przypadku wymiany stolarki na nową); - na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia – 24 miesiące; - na wykonane roboty budowlane minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ). 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiar robót - Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiar w formacie ATH załączone jest pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF.

II.5) Główny kod CPV: 45211341-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44817,65
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: • osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; • osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych - Grupy III minimum w zakresie pkt 4, 6 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; • osobą, pracownikiem ogólnobudowlanym, który będzie wykonywać roboty polegające na wymianie/naprawie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu urządzeń sanitarnych, wymianie/naprawie instalacji wod-kan, wymianie/naprawie podłóg, naprawie i malowaniu ścian i sufitów. UWAGA: Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba wykonywała prace na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych i elektrycznych pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała kwalifikacje wymagane dla obu stanowisk. UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunkówudziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia wykazuosób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupykapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 doSIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian sąokreślone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w szczególności w §17 Wzoruumowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonegoprzedmiaru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –Załącznik nr 2 do SIWZ, który należy złożyć w formie pisemnej; 3) Oświadczenie o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ, który należy złożyć w formie pisemnej; 4)Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowyoraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiemnr 1 do SIWZ; 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta zezdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeżeli dotyczy; 6)Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr1 do SIWZ (zalecane/nie wymagane); 7) Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODOzgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 8) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lubwartościowym udziale w realizacji zamówienia – jeśli dotyczy; 9) Pełnomocnictwo ustanowione doreprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnośćz oryginałem – jeśli dotyczy; 10) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane. II. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianiewarunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiadaoświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych iogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:Dz. U. 2017, poz. 570 ze zm.), - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lubdokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przezWykonawcę oświadczenia lub dokumenty, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lubdokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnych baz danych prowadzonych w językach innych niż język polski, Zamawiający żąda odWykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranychsamodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, - w przypadku wskazania przez wykonawcęoświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególnościoświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przezZamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celuw odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca powinien podać numerpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nazwę postępowania i rok w którym byłoprowadzone - jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wrazz ofertą (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymagapoprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ,Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodemspełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia sąodpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na którychzdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, woświadczeniu. III. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ileupoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do ofertyumowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiotprzedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika zdołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo,o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowypodmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawniezobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lubpełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw dowykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, cooznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertęwspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzeniespełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunkuudziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będziewyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV.Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązanyjest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH