Przetarg

Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina

13-01-2022, 16:10

Dane kontaktowe

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE
ul. Zakładowa 4,62-510 Konin
e-mail: zamowienia@zdm-konin.pl
http:// www.zdm-konin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-993de5ae-747c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina według poniższego wykazu.
1.1. Utrzymanie sygnalizacji.
1.1.1. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Europejska – Świętojańska
1.1.2. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Przemysłowa
1.1.3. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Dworcowa
1.1.4. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja
1.1.5. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Dworcowa – Aleje 1 Maja
1.1.6. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – Przyjaźni
1.1.7. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców – Hurtowa
1.1.8. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu
1.1.9. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Przemysłowa – Matejki
1.1.10. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Trasa Bursztynowa – Zagórowska
1.1.11. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Staszica – Kilińskiego
1.1.12. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Zagórowska-Puławskiego - Marii Dąbrowskiej
1.1.13. Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Warszawskiej (Wojska Polskiego)
1.1.14. Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Warszawskiej
1.1.15. Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń
1.1.16. Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Chopina
1.1.17. Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ulicy Przemysłowej- Konin Gosławice.
1.2. Zakres prac do wykonania określa się następująco:
1.2.1. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych wymienionych w pkt. 1 w prawidłowej pracy (tj. nadawanie sygnałów sekwencji podstawowej lub ostrzegawczych) oraz zabezpieczenie wszystkich powstałych awarii.
1.2.2. Prowadzenie prac konserwacyjnych polegających między innymi na:
1.2.2.1. wymianie uszkodzonych: źródeł światła, odbłyśników, filtrów, soczewek, przesłon z symbolami, ekranów kontrastowych, daszków ochronnych, uszczelek, osłon przeciwsłonecznych, elementów akustycznych, pierścieni mocujących, bezpieczników, przycisków dla pieszych również ze zwrotnym potwierdzeniem zgłoszenia – w razie potrzeby,
1.2.2.2. odnowieniu ekranów kontrastowych - raz w ciągu trwania umowy,
1.2.2.3. regulacji układów zasilania energią elektryczną i sterowania ruchem – w razie potrzeby,
1.2.2.4. utrzymaniu sygnalizatorów w czystości - raz na kwartał,
1.2.2.5. utrzymaniu znaków aktywnych w czystości - raz na kwartał.
1.2.3. Wykonywanie raz na miesiąc przeglądu poprawności działania i stanu technicznego każdej sygnalizacji, zakończonego protokołem, który należy przekazać do Zamawiającego razem z protokołem odbioru prac.
1.2.4. Na koniec każdego kwartału wykonanie przeglądu okresowego sterowników sygnalizacji świetlnych.
1.2.5. Na koniec pierwszego i drugiego półrocza danego roku wykonanie pomiarów elektrycznych:
1.2.5.1. rezystancji izolacji pętli detekcyjnych z federem,
1.2.5.2. pozostałych elementów detekcyjnych.
1.2.6. Na koniec pierwszego półrocza danego roku wykonanie pomiarów elektrycznych:
1.2.6.1. skuteczności działania układu ochronnego różnicowo – prądowego,
1.2.6.2. uziomu,
1.2.6.3. rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych,
1.2.6.4. rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej niskiego napięcia,
1.2.6.5. wszystkie wyniki pomiarów i przeglądów należy odnotować w dzienniku eksploatacji.
1.2.7. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji świetlnych wymienionych
w punkcie 1.1.
1.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do dyspozycyjności w zakresie utrzymania sygnalizacji przez 24 godziny na dobę.
1.2.9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac utrzymaniowych w ciągu 60 minut od zgłoszenia nieprawidłowego działania sygnalizacji świetlnej. Zgłoszenie może być dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (również Straży Miejskiej) lub funkcjonariuszy Policji. Wykonawca zobowiązany jest do odnotowywania każdego nieprawidłowego działania sygnalizacji świetlnych w dzienniku eksploatacji.
1.2.10. Dziennik eksploatacji sygnalizacji świetlnych przekazany zostanie Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego w dniu zawarcia umowy.
1.2.11. Czas usunięcia drobnych awarii od momentu zgłoszenia powinien wynosić nie więcej niż 6 godzin. Za drobne awarie, uważa się awarie między innymi elementów wymienionych w pkt. 1.2.2.1.
1.3. Naprawa sygnalizacji.
1.3.1. Zakres robót związanych z robotami naprawczymi sygnalizacji świetlnych obejmuje usuwanie każdej awarii drogowej sygnalizacji świetlnej, niezależnie od przyczyny jej powstania (tj. m.in. zdarzeń losowych, wypadku, kolizji lub dewastacji), polegające na naprawie (wymianie) między innymi:
1.3.1.1. pętli indukcyjnych,
1.3.1.2. wymianie uszkodzonych elementów sygnalizacji, tj. m.in. daszków sygnalizatorów, drzwiczek latarni, ekranów kontrastowych, konsoli, komory latarni, mocowań wysięgników, wkładów sygnalizatora, latarni sygnałów pieszych oraz ulicznych, muf kablowych, konstrukcji wsporczej sygnalizacji, zasilacza sterownika, pakietu MGS w sterowniku.
1.3.2. Wszystkie awarie i zakłócenia ciągłości pracy sygnalizacji świetlnych wymagają każdorazowo odnotowania w dzienniku sygnalizacji. W sytuacjach zniszczenia mienia komunalnego (wymiany elementów sygnalizacji), Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy obiektu po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.
1.3.3. W zakres naprawy wchodzi:
1.3.3.1. Dojazd do obiektów.
1.3.3.2. Zakup i dostawa elementów sygnalizacji.
1.3.3.3. Wszystkie elementy należy wymienić na nowe o takich samych parametrach jak element uszkodzony, chyba, że przedstawiciel zamawiającego wskaże potrzebę montażu elementów o zmienionych parametrach.
1.3.4. Wymiana uszkodzonych elementów sygnalizacji.
1.3.4.1. Zakres należy określić w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
1.3.4.2. Wykonane roboty naprawcze po ich zakończeniu muszą być odebrane, odbiorem technicznym na miejscu robót, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory będą przeprowadzane w godzinach 7.30-15.30
w dniach roboczych.
1.3.4.3. Kwota, jaka zostanie wykorzystana w ramach tego zadania będzie uzależniona od zakresu faktyczne zrealizowanych robót.
1.3.4.4. Czas naprawy sygnalizacji od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia winien wynosić:
1.3.4.4.1. do 6 godzin - w przypadku wystąpienia uszkodzenia konstrukcji wsporczych sygnalizacji, skutkujących zagrożeniami dla użytkowników drogi (naruszenie skrajni drogowej lub pieszej, zagrożenie przewrócenia konstrukcji), zagrożeniem porażenia elektrycznego użytkowników drogi,
1.3.4.4.2. do 48 godzin - w przypadku konieczności wbudowania elementów do sterowników lub całych sygnalizatorów,
1.3.4.4.3. do 7 dni - w przypadku uszkodzenia konstrukcji wsporczej w formie masztu lub innych niewymienionych uszkodzeń,
1.3.4.4.4. do 28 dni - w przypadku uszkodzenia konstrukcji bramowej lub wysięgnikowej.
1.3.5. Wykonawca powinien posiadać dostęp do zakupu materiałów umożliwiających dochowanie wyżej wymienionych terminów.
1.3.6. Wykonawca każdorazowo będzie powiadamiał Zamawiającego
o stwierdzonych usterkach i awariach oraz o wyłączeniu oświetlenia w porze dziennej, z podaniem przewidywanego czasu załączenia.
2. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej:
2.1. Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SWZ. Przedstawiony w przedmiarze zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami.
2.2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
3. Oferta, która spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował min. 2 usługi polegające na konserwacji
i utrzymaniu sygnalizacji świetlnych o wartości min. 70 000,00 zł brutto (łącznie).
1.1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami z ukończonym szkoleniem w zakresie dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego – zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz co najmniej 2-osobowym zespołem pracowników, posiadającym uprawnienia – świadectwo kwalifikacji SEP do eksploatacji (E), w tym jeden z nich do dozoru (D).
1.1.3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:
1.1.3.1. Samochód dostawczy o ładowności min. 0,9 t - 1 szt.
1.1.3.2. Przyczepa sygnalizacyjna U-26a lub U-26b z lampą ostrzegawczą zespoloną
i kompletem oznakowania - 1 szt.
1.1.3.3. Podnośnik koszowy o zasięgu nie mniejszym niż 14 m (wysięg w górę), 4m (wysięg w bok) - 1 szt.
UWAGA:
Określone charakterystyki maszyn i urządzeń należy traktować jako minimalne wymagane przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe tj.:
3.1. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1.1. wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
3.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
3.1.3. wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.4. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.5. Wypełniony Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
1.6. Zestawienie kosztów zamówienia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
1.7. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
1.9. Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żąda przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie. Adres strony https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22