Przetarg

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

05-08-2022, 19:22

Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Na Stoku 50,80-958 Gdańsk
e-mail: przetargi@gdansk.wiw.gov.pl
http:// http://www.gdansk.wiw.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Stoku 50

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-958

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdansk.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gdansk.wiw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b872f088-1166-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018235/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku laboratorium ZHW w Gdańsku ul. Kartuska 249

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ przetargi@gdansk.wiw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Warunki Usługi.aspx oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk , pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODO@gdansk.wiw.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-a-z.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 – etap II, w celu usunięcia czynników zagrażających życiu ludzi, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków (z wyłączeniem obiektów i obszarów z terenu dawnej Stoczni Gdańskiej), pod pozycją 2165, jako obiekt o wartościach kulturowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45313100-5 - Instalowanie wind

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękomi udzielony na dostarczone i zainstalowane urządzenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu, przez które rozumie się dokonanie końcowego odbioru całości prac), w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie obiektu budowlanego wielokondygnacyjnego, w zakres których wchodziła instalacja wentylacji o wartości min. 500 000 zł, o wartości robót co najmniej 1 500 000 zł brutto każda z tych robót.
1.1.2. Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona:
a) do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
b) do pełnienia funkcji:
- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót;
- kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w/w warunek udziału w postepowaniu określony w pkt: 1.1.1 nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.
W przypadku wymogu z pkt 1.1.2 doświadczenie wykazuje dowolny uczestnik konsorcjum i doświadczenie może być sumowane.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać się, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. (jeden milion zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg. wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg załączonego wzoru - Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Zamawiającego ),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku
NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000 przed terminem składania ofert,
z oznaczeniem „Wadium – Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249-etap II”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY, poza możliwością zmiany postanowień zawartej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, a nie mających charakteru zmian istotnych w rozumieniu art. 454 PZP, oraz zawartych w Projekcie Postanowień Umowy, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia;
2) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) warunków i terminów płatności;
4) zmiany numeru rachunku bankowego WYKONAWCY, bez konieczności sporządzania aneksu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
2.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w zakresie robót dodatkowych na zasadach przewidzianych w treści normy art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile konieczność ich wykonania stanie się niezbędna, zaś robót tych nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym.
2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian nieistotnych postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 455 PZP ust. 1 pkt 1 PZP, w następujących sytuacjach:
a) Urzędowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT), w sytuacji takiej wynagrodzenie umowne ulega zmianie odpowiednio do zmienionej stawki;
b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wstrzymania robót przez zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;
c) Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Sposób rozliczenia tych robót określa wzór umowy, przy czym ograniczenie zakresu rzeczowego nie może spowodować, iż wartość przedmiotu zamówienia będzie niższa niż kwota stanowiąca 80% wartości oferty.
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
f) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. W takim przypadku termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas opóźnienia;
g) Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
h) Zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ;
i) Wystąpienia „siły wyższej” rozumianej zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 lit. b) wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
j) Skutków wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 i związanych z tym obostrzeń oraz ograniczeń o charakterze powszechnym.
3. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy zmiany rachunku bankowego, dla której wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21