Przetarg

„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

18-05-2023, 16:36

Dane kontaktowe

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57,32-125 Wawrzeńczyce
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
http:// www.igwa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawrzeńczyce 57

1.5.2.) Miejscowość: Wawrzeńczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-125

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3a5d4d9-f57d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063493/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3a5d4d9-f57d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_igwaw@poczta.onet.pl , z zastrzeżeniem że złożenie (wycofanie) oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy e-zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pomocą poczty elektronicznej email: ug_igwaw@poczta.onet.pl (nie dotyczy składania/wycofania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce nr 57;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod adresem e mail: iod@igwa.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp oraz – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 1 pn. „Parking nieurządzony”
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy (w-wa dolna gr. 15 cm, w-wa górna gr. 5 cm) w ilości 760 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.1 (ppkt 1.1.1 – 1.1.4).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 2 pn. „Dojście do placu zabaw i miasteczka komunikacyjnego”
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy (w-wa dolna gr. 15 cm, w-wa górna gr. 5 cm) w ilości 192 m2,
- wykonanie warstwy wyrównującej z miału kamiennego w ilości 192m2,
- roboty montażowe (elementów betonowych – obrzeży) w ilości 220 m;
- roboty montażowe (elementów betonowych – krawężników) w ilości 19,5 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 192 m2,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.2 (ppkt 1.2.1 – 1.2.9).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 3 pn. „Ułożenie nawierzchni z trawnika gotowego”.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w ilości 221 m,
- oddzielenie trawnika paskami pionowymi z folii PCV w ilości 221 m,
- wykonanie trawników dywanowych z rolki w ilości 530 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.3 (ppkt 1.3.1 – 1.3.6).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą - stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ – wypełniony załącznik Nr 2 do SWZ.
2) Kosztorys ofertowy na składaną część/ części zamówienia.
3) Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni (jeżeli dotyczy).
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
8) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli w postępowaniu zostanie postawiony, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w SWZ, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SWZ w szczególności paragraf 18.
Ze względu na ograniczoną wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" dostępnej na platformie ezamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2023 r.