Przetarg

„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

18-05-2023, 16:36

Dane kontaktowe

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57,32-125 Wawrzeńczyce
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
http:// www.igwa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawrzeńczyce 57

1.5.2.) Miejscowość: Wawrzeńczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-125

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3a5d4d9-f57d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063493/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Roboty konieczne do użytkowania miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w Igołomi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3a5d4d9-f57d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego: ug_igwaw@poczta.onet.pl , z zastrzeżeniem że złożenie (wycofanie) oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy e-zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pomocą poczty elektronicznej email: ug_igwaw@poczta.onet.pl (nie dotyczy składania/wycofania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siedzibą: 32-125 Wawrzeńczyce nr 57;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod adresem e mail: iod@igwa.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp oraz – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 1 pn. „Parking nieurządzony”
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy (w-wa dolna gr. 15 cm, w-wa górna gr. 5 cm) w ilości 760 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.1 (ppkt 1.1.1 – 1.1.4).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 2 pn. „Dojście do placu zabaw i miasteczka komunikacyjnego”
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy (w-wa dolna gr. 15 cm, w-wa górna gr. 5 cm) w ilości 192 m2,
- wykonanie warstwy wyrównującej z miału kamiennego w ilości 192m2,
- roboty montażowe (elementów betonowych – obrzeży) w ilości 220 m;
- roboty montażowe (elementów betonowych – krawężników) w ilości 19,5 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 192 m2,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.2 (ppkt 1.2.1 – 1.2.9).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ Nr 3 pn. „Ułożenie nawierzchni z trawnika gotowego”.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w ilości 221 m,
- oddzielenie trawnika paskami pionowymi z folii PCV w ilości 221 m,
- wykonanie trawników dywanowych z rolki w ilości 530 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zawiera przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ poz. 1.3 (ppkt 1.3.1 – 1.3.6).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (dotyczy każdej części zamówienia):
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena KC – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
b) kryterium okres gwarancji KG – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
UWAGA: Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach (np. 24, 25 …)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu robót, Zamawiający do obliczania punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium gwarancji jakości obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
KG = (Go-Gmin):(Gmax- Gmin) x 40
Gdzie:
KG– Ilość punktów w kryterium gwarancji
Go- gwarancja podana w miesiącach przez Wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany
Gmax.- max. wymagany okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmin.- minimalny możliwy okres gwarancji ( 36 miesięcy)
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma max.40 pkt
1.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG
1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą - stanowiącą Załącznik Nr 1 do SWZ.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ – wypełniony załącznik Nr 2 do SWZ.
2) Kosztorys ofertowy na składaną część/ części zamówienia.
3) Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni (jeżeli dotyczy).
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
8) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
9) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli w postępowaniu zostanie postawiony, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w SWZ, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SWZ w szczególności paragraf 18.
Ze względu na ograniczoną wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" dostępnej na platformie ezamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2023 r.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.