budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania

09-07-2024, 20:26

Dane kontaktowe

GMINA RUDZINIEC - ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDZIŃCU
Leśna 6,44-160 Rudziniec
tel. 32 230 32 63
fax. 32 230 32 63
e-mail: [email protected]
http:// http://zb.rudziniec.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDZINIEC - ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDZIŃCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276709055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 6

1.5.2.) Miejscowość: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 32 63

1.5.8.) Numer faksu: 32 230 32 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zb.rudziniec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73ca5ffe-20a0-4a01-ad16-ec9d61b98800

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00014397/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
[email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/instrukcja.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.
Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail:
[email protected] od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia
oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach
użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm ), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym
oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych
formatem .rar.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Budżetowym Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu jest Dyrektor Zakładu z siedzibą w Rudzińcu, ul. Leśna 6, 44-
160 Rudziniec,
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
numerem telefonu 32 230 32 63;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, osoby lub podmioty,
którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty,
którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18
ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBGKiM.261.2.2024.DZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Lisim Potokiem

Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe na placu budowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.
INNE UWARUNKOWANIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego harmonogramu (co uważa się za nienależyte wykonanie umowy) może stanowić podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania umowy lub nieuwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych, dróg (remontowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót).
W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
7. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 10A do SWZ dla zadania nr 1;
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11A do SWZ dla zadania nr 1;
- przedmiar robót – załącznik nr 12A do SWZ dla zadania nr 1;
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 13 do SWZ ( dla zadania nr 1).
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać poglądowo kalkulując cenę.
8. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej* gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zabudowane urządzenia, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu 7 dni roboczych od chwili zawiadomieni o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).
*UWAGA:
W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji, Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 2 Rozdziału XXVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
10. Rozwiązania równoważne.
10.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
10.2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.
10.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 Ustawy Pzp.
11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności wynikające z przedmiaru robót:
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne;
- roboty elektryczne,
11.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 5.1. powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
11.3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium oceny ofert:
Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) okres gwarancji (Kg): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania :
Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Jaśminowej, Brzozowej oraz drogach wewnętrznych od Górnej.

Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe na placu budowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.
INNE UWARUNKOWANIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego harmonogramu (co uważa się za nienależyte wykonanie umowy) może stanowić podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania umowy lub nieuwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych, dróg (remontowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót).
W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
7. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami
i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 10B do SWZ dla zadania nr 2;
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11B do SWZ dla zadania nr 2;
- przedmiar robót – załącznik nr 12B do SWZ dla zadania nr 2;
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 13 do SWZ ( dla zadania nr 2), które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać poglądowo kalkulując cenę.
8. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej* gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zabudowane urządzenia, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu 7 dni roboczych od chwili zawiadomieni o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).
*UWAGA:
W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji, Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 2 Rozdziału XXVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
10. Rozwiązania równoważne.
10.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
10.2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.
10.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 Ustawy Pzp.
11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności wynikające z przedmiaru robót:
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne;
- roboty elektryczne,
11.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 5.1. powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
11.3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium oceny ofert:
Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) okres gwarancji (Kg): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania :
Zadanie nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej.

Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe na placu budowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.
INNE UWARUNKOWANIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego harmonogramu (co uważa się za nienależyte wykonanie umowy) może stanowić podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania umowy lub nieuwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych, dróg (remontowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót).
W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
7. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 10C do SWZ dla zadania nr 3;
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11C do SWZ dla zadania nr 3;
- przedmiar robót – załącznik nr 12C do SWZ dla zadania nr 3;
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 13 do SWZ ( dla zadania nr 3 ), które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać poglądowo kalkulując cenę.
8. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej* gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zabudowane urządzenia, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu 7 dni roboczych od chwili zawiadomieni o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).
*UWAGA:
W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji, Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 2 Rozdziału XXVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
10. Rozwiązania równoważne.
10.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
10.2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.
10.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 Ustawy Pzp.
11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności wynikające z przedmiaru robót:
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne;
- roboty elektryczne,
11.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 5.1. powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
11.3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium oceny ofert:
Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) okres gwarancji (Kg): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rudziniec” z podziałem na zadania :

Zadanie nr 4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudzińcu przy ul. Opolskiej.

Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe na placu budowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania.
INNE UWARUNKOWANIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego harmonogramu (co uważa się za nienależyte wykonanie umowy) może stanowić podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania umowy lub nieuwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych, dróg (remontowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót).
W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
7. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 10D do SWZ dla zadania nr 4;
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11D do SWZ dla zadania nr 4;
- przedmiar robót – załącznik nr 12D do SWZ dla zadania nr 4;
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 13 do SWZ ( dla zadania nr 4), które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać poglądowo kalkulując cenę.
8. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej* gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zabudowane urządzenia, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu 7 dni roboczych od chwili zawiadomieni o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).
*UWAGA:
W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji, Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 2 Rozdziału XXVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
10. Rozwiązania równoważne.
10.1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
10.2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.
10.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
10.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 Ustawy Pzp.
11.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności wynikające z przedmiaru robót:
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne;
- roboty elektryczne,
11.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt 5.1. powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
11.3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
Kryterium oceny ofert:
Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) okres gwarancji (Kg): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.:
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:
• w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1 - wykonanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej o wartości min. 250 000,00 zł brutto.
• w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2 - wykonanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej o wartości min. 500 000,00 zł brutto.
• w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 3 - wykonanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej o wartości min. 250 000,00 zł brutto.
• w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 4 - wykonanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej o wartości min. 500 000,00 zł brutto.

W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy wymaganych wartości dla poszczególnych zadań.

UWAGA !
Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.

W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji roboty budowlano wykonawczej wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

1.4.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), tj.:
- w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1, nr 2, nr 3 :
• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży drogowej, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 4 :
• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży drogowej, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zal. nr 3 do SWZ dla wszystkich zadań;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia)
3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 7 do SWZ dla wszystkich zadań. (W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie);
4. Zamawiający Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024, poz. 507):
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.
Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4),
zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. 2023, poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ dla wszystkich zadań;
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ dla wszystkich zadań. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie);
1.3.2. w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ dla wszystkich zadań;
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
1.3.3. w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności zawodowej
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ dla wszystkich zadań.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart
technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób
równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich
złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D do SWZ dla każdego z zadań. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Plat. przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ dla wszystkich zadań. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ dla wszystkich zadań).
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D do SWZ dla każdego zadania. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp). – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ dla wszystkich zadań.
3.5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ dla wszystkich zadań .
3.6. Wniesienie Wadium (dla zadania nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)
3.7. Tabelę elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D do SWZ dla każdego z zadań.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
- dla zadania nr 1 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100),
- dla zadania nr 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100),
- dla zadania nr 3 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100),
- dla zadania nr 4 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100),

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – załącznik nr 6 do SWZ dla wszystkich zadań.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 13 do SWZ ( dla zadania nr 1, 2, 3, 4)..
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp) w załączniku nr 13 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) - ( dla zadania nr 1, 2, 3, 4).
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ dla wszystkich zadań.
2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ dla wszystkich zadań (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie to, służy ustaleniu przez zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez zamawiającego zdolności lub uprawnienia. Z treści art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wynika bowiem, iż wykonawcy działający wspólnie mogą wykazać spełnianie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada te uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których wykonania uprawnienia te są wymagane. W odniesieniu natomiast do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane lub usługi.
3.1. Wniesienie Wadium (dla zadania nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) :
1. W przypadku wyboru formy pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty przetargowej potwierdzenia dokonania wpłaty wadium (przelew).
2. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Tabelę elementów rozliczeniowych – załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D do SWZ dla każdego z zadań przekazuje się wraz z ofertą w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.