budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radosze w Gminie Barciany

09-07-2024, 21:06

Dane kontaktowe

Gmina Barciany
Szkolna 3,11-410 Barciany
tel. (89) 753 10 03
fax. (89) 753 13 11
e-mail: [email protected]
http:// http://www.bip.barciany.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radosze w Gminie Barciany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Barciany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510744013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Barciany

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 753 10 03

1.5.8.) Numer faksu: (89) 753 13 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.barciany.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radosze w Gminie Barciany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-427b5c5e-f4ce-4a35-9505-c6fdef111f35

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019037/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radoszach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/952633

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie:
1) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/barciany, gdzie po wybraniu właściwego postępowania należy skorzystać z formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub
2) za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zasady korzystania z platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/barciany:
1) korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne,
2) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/barciany,
3) wszelkie instrukcje związane z korzystaniem z platformy zakupowej, w szczególności dotyczące logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
4) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego https://platformazakupowa.pl/pn/barciany pod nr tel. (22) 101 02 02 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00) lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected].
2. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy zakupowej za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
7. Wykonawca, przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Spółka z o.o. zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wysyłania wiadomości dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Wójt Gminy Barciany, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany.
2. Jako właściciel platformy zakupowej, na której zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/barciany, odbiorcą danych osobowych jest także „OPEN NEXUS” Spółka z o. o. 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, REGON 301196705, NIP 7792363577.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: [email protected].
4. Zamawiający przetwarza podane dane osobowe w ramach składanej oferty w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą oraz jej rozliczenia.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami art. 74 oraz 596 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
8. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale IX Pzp, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO).
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.
10. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
2. W przypadku, gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępni tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
4. Skorzystanie przez wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania tworzonej przez zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiI.271.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Radosze w Gminie Barciany w systemie zaprojektuj i wybuduj w następującym zakresie:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, tj.:
a) opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowań niezbędnych do uzyskania dokumentów formalno-prawnych koniecznych przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę, łącznie zwanych dokumentacją projektową,
b) uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do wystąpienia przez wykonawcę w imieniu zamawiającego do właściwego organu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektu budowlanego i projektów wykonawczych podczas wykonywania robót,
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową obejmujących w szczególności:
a) wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
b) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu,
c) naprawę uszkodzeń ścian zewnętrznych,
d) docieplenie ścian zewnętrznych wraz wymianą stolarki,
e) przebudowę ścian działowych wewnątrz budynku świetlicy,
f) przebudowę części zewnętrznych otworów okiennych oraz otworu drzwiowego wejścia głównego,
g) wykonanie nowych posadzek i sufitów podwieszanych w pomieszczeniach świetlicy,
h) uzupełnienie tynków wewnętrznych,
i) malowanie pomieszczeń świetlicy,
j) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy,
k) wykonanie instalacji teletechnicznych,
l) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu,
m) wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u.,
n) montaż powietrznej pompy ciepła,
o) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wybudowanie zbiornika na ścieki,
p) wykonanie przyłącza wody z sieci gminnej,
q) wykonanie nowych dojść i dojazdów na terenie modernizowanej świetlicy,
r) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno – użytkowym – załącznikach nr 5.1 – 5.9 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ traktowany jest jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu
art. 103 Pzp.
3. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami SWZ i projektowanych postanowień umowy, a treścią pozostałych załączników do SWZ, pierwszeństwo mają postanowienia SWZ oraz projektowanych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów wskazanych w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert oraz wyliczy ocenę punktową oferty według wskazanych w SWZ wzorów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na modernizacji (budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie) budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a jej wartość była nie mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy (kontraktu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
6) wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 złotych.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Reszlu Nr 37 8851 1021 2003 0300 5035 0006.
4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia należy przekazać zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców z zastrzeżeniem, iż w przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał wymagania określone w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ,
2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) wypełnione oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie i przypadkach, a także zgodnie z warunkami ich wprowadzenia, opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy - załączniku do SWZ.
3. Inicjatorem zmian może być zamawiający lub wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie.
4. Strona umowy występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności opisanych w projektowanych postanowieniach umowy - załączniku do SWZ.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony umowy protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności opisanych w projektowanych postanowieniach umowy - załączniku do SWZ. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu.
6. Wszystkie postanowienia opisane w projektowanych postanowieniach umowy - załączniku do SWZ stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/952633

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.