Szkolenie Dodaj szkolenie

Umowa o roboty budowlane jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Zamów szkolenie

28.10.2013 - 29.10.2013 Warszawa

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

zdobędą wiedze niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane, poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę, poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce a także sformułowania korzystne (dla inwestora / wykonawcy / podwykonawców) wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów: publicznych i prywatnych, realizujących różne inwestycje budowlane, w tym w ramach zamówień publicznych, po stronie zamawiającego lub wykonawcy / podwykonawcy.

Program szkolenia:

Dzień I:

1. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne). Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

2. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne:
• określenie stron i preambuła do umowy o roboty budowlane.
• określenie przedmiotu umowy o roboty budowlane.
• ustalenie obowiązków i uprawnień stron umowy o roboty budowlane,
• określanie wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
• doprecyzowanie procedury odbiorów w umowie o roboty budowlane,
• postanowienia końcowe.

3. Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko odpowiedzialności kontraktowej.

4. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy – jak zabezpieczyć się w umowie o roboty budowlane.

Dzień II:

1. Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady.

2. Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

3. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane. Zastrzeżenie kar umownych – kontrowersyjne zapisy umowne.

4. Postanowienia regulujące obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane.

5. Umowne modyfikacje odpowiedzialności stron umowy o roboty budowlane (rozszerzenie, ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności).

6. Odpowiedzialność zawodowa i karna uczestników procesu budowlanego.

7. Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane. Uprawnienia stron.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego. Od ponad pięciu lat prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Autorka publikacji prawnych i materiałów szkoleniowych z zakresu swojej specjalizacji, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi.

Termin:

28.10.2013
29.10.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa