Szkolenie Dodaj szkolenie

KURS: Proces budowlany w praktyce realizacja inwestycji, kosztorysowanie, zawieranie umów o roboty budowlane (Zakopane)

Zamów szkolenie

25.11.2013 - 28.11.2013 Zakopane

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest:

• omówienie zasad realizacji procesu budowlanego w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy - od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie,
• zdobycie i utrwalenie wiedzy w obszarze przepisów dotyczących umów o roboty budowlane,
• zdobycie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej oraz kosztowej w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład poparty przykładami z praktyki zawodowej trenerów,
• analiza przypadków z praktyki uczestników, case-study,
• dyskusja,
• konsultacje w trakcie szkolenia oraz poza godzinami zajęć - w przypadku problemów wymagających szerszego omówienia.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs polecamy:

- pracownikom firm działającym w branży budowlanej (inwestorom, deweloperom, projektantom, innym osobom odpowiedzialnym za realizację inwestycji),
- pracownikom administracji publicznej i nadzoru budowlanego,
- wszystkim zainteresowanym tematyką prawa budowlanego i rozszerzeniem wiedzy w zakresie przepisów regulujących ten obszar.

Program szkolenia:

Dzień I, poniedziałek, godz. 9.00 – 15.00:

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym - faza przygotowawcza.

1. Podstawowe pojęcia używane w procesie inwestycyjnym.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.
3. Podstawowe obowiązki:
o inwestora budowlanego, wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów regulujących problematykę procesu inwestycyjnego ,
o projektanta budowlanego jako uczestnika procesu budowlanego oraz obowiązki projektanta w świetle prawa cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy przy projektowaniu w budownictwie.
5. Projekt budowlany niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Organizacja i struktury, obowiązki i uprawnienia organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
8. Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego – uprawnienia budowlane i przynależność do izby samorządu zawodowego.
9. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego:
o strony postępowania administracyjnego i uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę,
o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
10. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
11. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień).

Dzień II, wtorek, godz. 9.00 – 15.00:

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym - faza realizacyjna.

1. Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2. Zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji obiektów budowlanych, plan BIOZ.
3. Roboty przygotowawcze na terenie budowy.
4. Dokumentacja budowy - dziennik budowy, obsługa geodezyjna procesu budowlanego, protokoły odbioru robót, ksiązka obmiarów robót, protokoły konieczności.
5. Wyroby budowlane używane przy wykonywaniu robót budowlanych – wymagania Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.
6. Przebieg budowy – podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego – podstawowe informacje n/t ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego.
9. Konsekwencje działań nielegalnych – samowola budowlana polegająca na budowie obiektu budowlanego i na wykonywaniu robót budowlanych, możliwości legalizacji i taryfikator opłat.
10. Procedury kończenia budowy i robót budowanych – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy, obowiązkowa kontrola na zakończenie budowy.
11. Świadectwa efektywności energetycznej budynków.
12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
13. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego.
14. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień).

Dzień III, środa, godz. 9.00 – 15.00:

Zawieranie i realizacja umów o roboty budowlane

1. Umowa o roboty budowlane – podstawowe regulacje Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe w stosunku do podwykonawców – jak uniknąć zagrożeń?
3. Formuła wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych:
o wynagrodzenie ryczałtowe,
o wynagrodzenie z gwarantowaną sumą maksymalną,
o wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo – ilościowe),
o kosztorys powykonawczy.
4. Możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, formuły waloryzacyjne.
5. Umowy typu „zaprojektuj i zbuduj”, program funkcjonalno – użytkowy i jego wycena.
6. Ogólne warunki umów o roboty budowlane, warunki szczegółowe i istotne postanowienia umowy.
7. Termin wykonania zobowiązań umownych.
8. Kary umowne i możliwości odstąpienia od umowy.
9. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a roboty dodatkowe.
10. Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane.
11. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień).

Dzień IV, czwartek, godz. 9.00 – 15.00:

Kosztorysowanie robót budowlanych

1. Cel i funkcja opracowań kosztowych w procesie inwestycyjnym, w tym budżet inwestycji.
2. Aktualny stan prawny dotyczący kosztorysowania oraz publikacje specjalistyczne związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.
3. Rodzaje kosztorysów - inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze.
4. Funkcja i cel sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.
5. Przedmiar robót, w tym ogólne zasady przedmiarowania oraz przedmiar robót w zamówieniach publicznych.
6. Metody kalkulacji:
o kalkulacja uproszczona,
o kalkulacje szczegółowe.
7. Dokumentacja kosztorysowa: szczegółowe omówienie zawartości i elementów takich jak strona tytułowa, tabele przedmiar/obmiar, kalkulacje i tabele elementów scalonych.
8. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Wykładowca I – dr inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pracę doktorską obronił w 1982 roku. Posiada uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego z listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Jako rzeczoznawca aktywnie uczestniczy w pracach polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, uczestniczy w nadzorach budowlanych, jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, prowadzi własne biuro ekspertyz budowlanych a także zajmuje się działalnością dydaktyczną.

Wykładowca II – ekspert w zakresie kosztorysowania, specjalizuje się m.in. w obsłudze programów: NORMA, ZUZIA i RODOS. Jest rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowcą na kursach kosztorysowych oraz zamówień publicznych, autorką publikacji związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych, m.in. współautorką podręcznika do kosztorysowania.

Od 1996 roku prowadzi własne biuro kosztorysowe, które zajmuje się kompleksową obsługą inwestora i wykonawcy m.in. w zakresie wykonywania dokumentacji kosztorysowych we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych, sporządzania kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych) z wykorzystaniem komputerowego wspomagania kosztorysowania w kilku najpopularniejszych programach kosztorysowych, weryfikacji kosztorysów, opracowywania katalogów nakładów rzeczowych dla nowych technologii, opiniowania i ekspertyz kosztorysowych, nadzorów budowlanych, audytów inwestycji budowlanych w trakcie lub po zakończeniu budowy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania. Wiedza merytoryczna trenerki oraz sposób prowadzenia zajęć zawsze są bardzo wysoko oceniane przez uczestników.

Termin:

25.11.2013
28.11.2013

Adres:

Zakopane

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa