Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom 2

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 448
Data wydania: 2005-08-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 120,00 PLN

Data wydania:

08-08-2005

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Tom 2 poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa, przykładom zastosowania i użytkowania urządzeń oraz instalacji amoniakalnych.

Książka ma charakter poradnika i jest adresowana do inżynierów i techników zajmujących się zagadnieniami projektowania, konstruowania, a przede wszystkim eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła pracujących z tym czynnikiem. Powinna być również wykorzystywana przez studentów specjalności oraz wszystkich tych, dla których omawiana problematyka jest interesująca.

Spis treści:

Przedmowa

7 Rurociągi 

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przeznaczenie rurociągów 

7.1.2 Podział rurociągów 

7.2 Funkcje i ogólna konstrukcja rurociągów 

7.2.1 Rurociągi strony tłocznej 

7.2.1.1 Przewód tłoczny sprężarka - odolejacz 

7.2.1.2 Przewód powrotu oleju z odolejacza do sprężarki 

7.2.1.3 Przewód tłoczny od odolejacza do skraplacza 

7.2.1.4 Przewody wypływu skroplin ze skraplacza 

7.2.1.5 Przewody ciekłego czynnika chłodniczego (przewody zasilające) 

7.2.1.6 Przewody do odszraniania chłodnic powietrza 

7.2.2 Rurociągi strony ssawnej 

7.2.2.1 Przewód od zaworu rozprężnego do parownika 

7.2.2.2 Przewody ssawne pary suchej 

7.2.2.3 Specyfika przewodów w obiegach pompowych 

7.3 Spadek ciśnienia jako podstawa doboru średnic przewodów 

7.3.1 Obliczenie spadku ciśnienia w przewodach z przepływem jednofazowym 

7.3.1.1 Współczynnik oporów liniowych f 

7.3.1.2 Współczynniki oporów miejscowych 

7.3.1.3 Obliczenie spadku ciśnienia wybranego rurociągu 

7.3.2 Obliczenie spadku ciśnienia w przewodach ssawnych obiegów pompowych (przepływ dwufazowy) 

7.3.3 Wpływ spadku ciśnienia w rurociągach na wydajność sprężarek chłodniczych i ich sprawność energetyczną 

7.4 Uproszczony dobór średnicy rurociągów 

Literatura do rozdziału 7 

8 Aparaty systemów pomocniczych obiegu amoniaku oraz armatura 

8.1 Obieg oleju i odolejacze 

8.1.1 Zamknięty obieg oleju w urządzeniu chłodniczym 

8.1.1.1 Obiegi chłodnicze z olejami nie rozpuszczalnymi 

8.1.1.2 Obiegi chłodnicze z olejami rozpuszczalnymi

8.1.1.3 Modele obiegu oleju w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych 

8.1.2 Odolejacze 

8.1.2.1 Zasada działania 

8.1.2.2 Specyfika odolejaczy do sprężarek śrubowych 

8.1.2.4 Temperatura oleju w odolejaczu podczas postoju sprężarek 

8.2 Obieg cieczy i zjawiska fizyczne zachodzące w zbiornikach z ciekłym amoniakiem 

8.2.1 Równowaga termodynamiczna czynnika chłodniczego w zbiornikach cieczy 

8.2.2 Wypływ ciekłego czynnika chłodniczego ze zbiorników 

8.2.3 Bilans cieczy w urządzeniu chłodniczym i wielkość zbiornika 

8.3 Oddzielacze cieczy 

8.3.1 Praca mokra i zapobieganie zalewaniu sprężarek 

8.3.2 Rodzaje oddzielaczy cieczy 

8.3.2.1 Oddzielacze cieczy do osuszania par zasysanych przez sprężarki 

8.3.2.2 Oddzielacze przeznaczone do osuszania par oraz do grawitacyjnego i pompowego zasilania parownika ciekłym amoniakiem 

8.4 Aparaty pomocnicze poprawiające sprawność obiegu chłodniczego 

8.4.1 Aparaty do dochładzania wodą 

8.4.2 Chłodnice międzystopniowe i ekonomizery 

8.5 Zawory 

8.5.1 Przeznaczenie i konstrukcja

8.5.2 Rodzaje zaworów 

8.6 Filtry i osadniki. Zatrzymywanie zanieczyszczeń 

8.7 Wpływ obecności wody na pracę amoniakalnego obiegu chłodniczego 

8.7.1 Woda w amoniakalnym obiegu chłodniczym 

8.7.2 Aparaty do osuszania amoniaku 

8.8 Stosowanie i osadzenie przyrządów pomiarowych na aparatach i rurociągach 

8.8.1 Przyrządy do wskazywania oraz pomiaru poziomu cieczy 

8.7.1 Przyrządy do pomiaru temperatury 

8.7.2 Przyrządy do pomiaru ciśnienia 

Literatura do rozdziału 8 

9 Bezpieczeństwo amoniakalnych urządzeń chłodniczych

9.1 Informacje ogólne 

9.1.1 Przepisy, nadzór 

9.1.2 Źródła zagrożenia i wymogi bezpieczeństwa 

9.1.2.1 Właściwości amoniaku istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

9.2 Ciśnienie i temperatura jako źródła zagrożenia 

9.2.1 Wpływ ciśnienia i temperatury na bezpieczeństwo 

9.2.1.1 Podstawowe pojęcia umowne dotyczące ciśnienia 

9.2.1.2 Źródła ciśnienia 

9.2.1.3 Urządzenia ciśnieniowe 

9.2.2 Wpływ ciśnienia i temperatury na wytrzymałość powłok ciśnieniowych 

9.2.2.1 Wpływ temperatury na własności wytrzymałościowe stali 

9.2.2.2 Ciśnienie obliczeniowe i temperatura obliczeniowa 

9.2.2.3 Naprężenia dopuszczalne i zasada obliczania grubości ścianek 

9.2.3 Zabezpieczenia przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia 

9.2.3.1 Przyrządy zabezpieczające 

9.2.3.2 Dobór zaworów bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych 

9.2.3.3 Zabezpieczenie sprężarek przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

9.2.3.4 Płytki bezpieczeństwa 

9.2.3.5 Zabezpieczenia rurociągów i aparatów przed skutkami rozszerzalności zamkniętej w nich cieczy 

9.2.3.6 Niektóre szczegółowe zasady stosowania i użytkowania zaworów bezpieczeństwa 

9.2.3.7 Instalacja zrzutowa z zaworów bezpieczeństwa 

9.3 Wycieki amoniaku jako czynnik zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem 

9.3.1 Wycieki amoniaku i bezpieczeństwo 

9.3.2 Wycieki eksploatacyjne amoniaku 

9.3.3 Wycieki awaryjne amoniaku 

9.3.4 Kałuże oraz chmury zawierające amoniak 

9.3.5 Zagrożenie wywołane przez pary amoniaku na wolnej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych 

9.3.6 Palność i wybuchowość amoniaku 

9.3.6.1 Ogólne informacje o palności i wybuchowości 

9.3.5.2 Palenie się amoniaku parowego 

9.3.5.3 Palenie się amoniaku ciekłego 

9.3.5.4 Wybuchowość amoniaku 

9.3.6 Toksyczność amoniaku, negatywne oddziaływanie na zdrowie i zatrucia 

9.4 Ochrona pomieszczeń w których istnieje zagrożenie wycieku amoniaku 

9.4.1 Klasyfikacja czynników chłodniczych ze względu na zagrożenia 

9.4.2 Stężenie amoniaku w pomieszczeniu wentylowanym 

9.4.3 Instalacje wykrywania amoniaku w powietrzu 

9.4.4 Masa amoniaku i bezpieczeństwo pomieszczeń 

9.4.5 Kategorie pomieszczeń i warunki stosowania amoniaku 

9.4.6 Maszynownie amoniakalne 

9.5 Obciążenia mechaniczne zagrażające bezpieczeństwu 

9.5.1 Elastyczność rurociągu 

9.5.2 Rozszerzalność cieplna rurociągu 

9.5.3 Zjawiska dynamiczne w rurociągach 

9.5.3.1 Uderzenia hydrauliczne

9.5.3.2 Zjawiska dynamiczne podczas odszraniania parowników gorącą parą 

9.5.3.3 Drgania rurociągów 

9.6 Przykłady wypadków z amoniakiem 

Literatura do rozdziału 9 

10 Wykonanie urządzenia chłodniczego 

10.1 Elementy składowe 

10.1.1 Produkcja sprężarek, aparatów i armatury oraz prefabrykacja 

10.1.2 Wykonanie urządzenia chłodniczego 

10. 2 Montaż agregatów sprężarkowych

10.3 Montaż aparatów 

10.4 Montaż rurociągów 

10.4.1 Rodzaje rur 

10.4.1.1 Rury ze stali węglowej

10.4.1.2 Rury z innych metali 

10.4.1.3 Kształtki rurowe 

10.4.2 Połączenia w rurociągach 

10.4.2.1 Połączenia nierozłączne (spawane) 

10.4.2.2 Połączenia rozłączne (kołnierze i złącza śrubowe) 

10.4.2.3 Łączniki elastyczne 

10.4.3 Zamocowanie rurociągów 

10.4.3.1 Zamocowania 

10.4.3.2 Uchwyty rurowe

10.4.4 Przejścia rur przez przegrody budowlane 

10.4.5 Ogólne zasady wykonania rurociągów 

10.4.6 Próby ciśnieniowe oraz sprawdzanie szczelności i suchości 

10.4.6.1 Zasady ogólne 

10.4.6.2 Próby ciśnieniowe w zakładzie wytwórczym 

10.4.6.3 Próba ciśnieniowa po montażu na miejscu użytkowania urządzenia 

10.4.7 Osuszenie instalacji oraz podciśnieniowa próba szczelności 

10.4.7.1 Wytworzenie podciśnienia 

10.4.7.2 Próba podciśnieniowa szczelności 

10.4.7.3 Doprowadzenie wnętrza instalacji do stanu umożliwiającego wprowadzenie amoniaku 

10.5 Zabezpieczenie instalacji chłodniczej przed korozją 

10.5.1 Korozja materiałów konstrukcyjnych 

10.5.2 Zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni instalacji 

10.5.3 Zabezpieczenie przed korozją zewnętrznych powierzchni instalacji 

10.6 Izolowanie zimnochronne rurociągów i aparatów 

10.6.1 Materiały i wykonanie izolacji

10.6.2 Wyznaczenie grubości izolacji rur 

10.7 Prace wykończeniowe 

10.8 Napełnienie amoniakiem i rozruch urządzenia chłodniczego

10.8.1 Przechowywanie i przewożenie amoniaku 

10.8.2 Napełnienie urządzenia chłodniczego amoniakiem 

10.10.2 Podstawowe czynności po rozruchu 

Literatura do rozdziału 10 

11 Użytkowanie amoniakalnych urządzeń chłodniczych 

11.1 Ogólne zasady użytkowania urządzenia chłodniczego 

11.2 Praca urządzenia chłodniczego 

11.2.1 Podstawowe objawy prawidłowej pracy urządzenia chłodniczego 

11.2.2 Rola temperatur i ciśnień w określaniu prawidłowej pracy urządzenia chłodniczego 

11.2.3 Diagnozowanie pracy urządzenia chłodniczego oraz usuwanie usterek 

11.3 Charakterystyczne czynności obsługowe i naprawcze 

11.3.1 Zapewnienie czystości urządzenia chłodniczego w okresie jego eksploatacji 

11.3.1.1 Czystość zewnętrzna 

11.3.1.2 Czystość wewnętrzna 

11.3.1.3 Warunki zachowania czystości wewnętrznej urządzenia 

11.3.2 Zapewnienie szczelności urządzenia chłodniczego 

11.3.3 Ogólne zasady ruchu urządzenia chłodniczego 

11.3.3.1 Wyłączenie urządzenia chłodniczego na krótki czas 

11.3.3.2 Wyłączenie urządzenia chłodniczego na długi czas 

11.3.3.3 Uruchamianie urządzenia chłodniczego po jego postoju 

11.3.4 Czynności pomocnicze 

11.3.4.1 Korekta napełnienia urządzenia chłodniczego amoniakiem 

11.3.4.2 Wymiana oleju w sprężarkach oraz jego spust z odstojników 

11.3.4.3 Odpowietrzanie ręczne

11.4 Wymiana części, naprawy, przeglądy, konserwacja i remonty 

11.4.1 Czynności wymagające otwarcia urządzenia chłodniczego 

11.4.2 Zasady przeprowadzania prac wymagających otwarcia urządzenia 

11.4.3 Przeglądy oraz konserwacja urządzenia chłodniczego 

11.4.3.1 Zakres przeglądów 

11.4.3.2 Główne czynności związane z przeglądami i konserwacją okresową 

11.4.3.2 Przeglądy okresowe, naprawy i remonty sprężarek 

11.5 Zasady ekonomicznie efektywnej eksploatacji urządzeń chłodniczych 

11.5.1 Zasady ogólne 

11.5.2 Energetycznie efektywne użytkowanie urządzenia chłodniczego 

11.5.2.1 Energia pobierana przez sprężarki 

11.5.2.2 Wpływ automatyzacji sprężarek na efektywność energetyczną ich działania 

11.5.2.3 Energia pobierana przez wentylatory 

11.5.2.4 Energia pobierana przez pompy 

11.5.2.5 Ograniczanie energii pobieranej przy odszranianiu 

11.6 Badanie urządzeń chłodniczych 

11.6.1 Zasady ogólne 

11.6.2 Zasady ustalenia charakterystyki sprężarek 

11.7 Ochrona osobista i postępowanie w przypadku wycieku amoniaku 

11.7.1 Środki ochrony osobistej i awaryjnej 

11.7.2 Zasady postępowania na wypadek awaryjnego wypływu amoniaku 

11.8 Likwidowanie amoniakalnych urządzeń chłodniczych 

11.8.1 Wyłączenie urządzenia chłodniczego celem jego likwidacji 

11.8.3 Usunięcie amoniaku z urządzenia chłodniczego 

11.8.4 Niszczenie amoniaku 

11.8.4.1 Rozpuszczanie amoniaku w wodzie 

11.8.4.2 Absorpcja amoniaku przez inne substancje 

11.8.4.3 Spalanie amoniaku 

Literatura do rozdziału 11 

12 Zastosowanie amoniaku na tle innych czynników chłodniczych 

12. 1 Małe indywidualne urządzenia chłodnicze 

12.1.1 Urządzenia hermetyczne 

12.1.2 Małe urządzenia niehermetyczne 

12.2 Urządzenia chłodnicze w supermarketach 

12.3 Urządzenia chłodnicze w klimatyzacji 

12.3.1 Klimatyzacja komfortowa i przemysłowa 

12.3.2 Chłodzenie powietrza i wody do celów klimatyzacyjnych 

12.3.3 Urządzenia chłodnicze do chłodzenia powietrza w kopalniach 

12.4 Urządzenia chłodnicze w browarnictwie 

12.4.1 Schładzanie brzeczki 

12.4.2 Schładzanie piwa 

12.4.3 Wykonanie urządzeń chłodniczych 

12.5 Urządzenie chłodnicze w zamrażalniach owocowo-warzywnych 

12.6 Urządzenie chłodnicze w przetwórstwie mleczarskim 

12.6.1 Chłodzenie mleka 

12.6.2 Chłodzenie, zamrażanie i składowanie produktów mleczarskich 

12.6.3 Produkcja margaryny 

12.6.4 Produkcja lodów spożywczych 

12.7 Chłodnictwo w przetwórstwie mięsa 

12.7.1 Schładzanie i zamrażanie mięsa 

12.7.1.1 Schładzanie wieprzowiny i wołowiny 

12.7.1.2 Zamrażanie owiewowe mięsa wieprzowego i wołowego 

12.7.1.3 Schładzanie i zamrażanie drobiu 

12.7.1.4 Urządzenia chłodnicze do schładzania i zamrażania mięsa

12.8 Urządzenia chłodnicze w przetwórstwie rybnym 

12.8.1 Przetwórstwo rybne na statkach i na lądzie

12.8.2 Chłodzenie ryb, produkcja lodu i zamrażanie ryb na lądzie 

12.8.3 Rozwój urządzeń chłodniczych na dalekomorskich statkach rybackich 

12.8.3 Współczesne trendy w rozwiązywaniu urządzeń chłodniczych na statkach - zamrażalniach 

12.9 Urządzenia chłodnicze w chłodniach składowych 

12.10 Amoniakalne urządzenia chłodnicze na morskich statkach transportowych 

12.10.1 Zadania i cechy urządzenia chłodniczego na chłodniowcach 

12.10.2 Wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania amoniakalnych urządzeń chłodniczych na statkach morskich 

12.11 Urządzenia chłodnicze w sporcie i rekreacji 

12.11.1 Płyta lodowiska 

12.11.2 Obieg chłodniczy

12.12 Rozwój amoniakalnych urządzeń chłodniczych 

12.12.1 Zastosowanie obiegów z chłodzeniem bezpośrednim 

12.12.2 Stosowanie i optymalizacja obiegów z chłodzeniem pośrednim 

Literatura do rozdziału 12 

Brak załączników
Brak prenumeraty