Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Poszerzanie mostów

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 341
Data wydania: 2017-11-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119471-0


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

20-11-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki.

Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne.

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym.

Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową

Spis treści: 

Przedmowa

1. Wprowadzenie Wojciech Radomski

1.1. Cel i zakres książki

1.2. Infrastruktura mostowa w Polsce

1.3. Przepustowość mostów

1.4. Cele i wymagania stawiane współcześnie mostom

1.5. Modernizacja strukturalna i funkcjonalna obiektów mostowych

1.6. Starzenie konstrukcyjne, komunikacyjne i przestrzenne obiektów mostowych

Bibliografia do rozdziału 1

2. Podstawowe zagadnienia techniczne i estetyczne Wojciech Radomski

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Wzrost obciążeń i redystrybucja sił wewnętrznych

2.3. Rodzaje wariantów poszerzania mostów

2.4. Zagadnienia estetyki w poszerzaniu mostów

Bibliografia do rozdziału 2

3. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne Wojciech Radomski

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Podstawy analizy efektywności użytkowej w mostownictwie

3.3. Przebudować czy budować nowy obiekt?

3.4. Nowsze metody analizy ekonomiczno-społecznej w mostownictwie

3.5. Analiza efektywności ekonomicznej w mostownictwie według zasad zrównoważonego rozwoju

3.5.1. Wprowadzenie

3.5.2. Ekonomiczna ocena cyklu życia

3.5.3. Środowiskowa ocena cyklu życia

3.5.4. Społeczna analiza cyklu życia

3.5.5. Zintegrowana analiza cyklu życia

Bibliografia do rozdziału 3

4. Analizy i badania poprzedzające poszerzanie mostów Wojciech Radomski

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Oględziny obiektu

4.3. Analizy obliczeniowe

4.3.1. Modele geometrii konstrukcji

4.3.2. Modele materiału

4.3.3. Modelowanie obciążenia

4.3.4. Uwagi dodatkowe

4.4. Cele i rodzaje badań diagnostycznych

4.5. Wnioskowanie o kondycji obiektu

Bibliografia do rozdziału 4

5. Normatywne zasady projektowania mostów Andrzej Kasprzak

5.1. Systemy przepisów normatywnych do projektowania obiektów mostowych

5.2. Obciążenia ruchome

5.3. Metoda naprężeń dopuszczalnych

5.4. Metoda stanów granicznych

5.5. Analiza i wymiarowanie konstrukcji

Bibliografia do rozdziału 5

6. Obliczenia w projektowaniu poszerzenia mostów Andrzej Kasprzak

6.1. Specyfika, cel i zakres obliczeń

6.2. Modelowanie konstrukcji

6.3. Wybrane aspekty obliczeniowe – przykłady

6.3.1. Wpływ sposobu modelowania mostu belkowego na wyniki obliczeń

6.3.2. Wpływ poszerzenia pomostu na pracę ustroju niosącego

6.3.3. Wpływ sposobu łączenia nowych dźwigarów z istniejącą konstrukcją na ich pracę

6.3.4. Ocena nośności zmęczeniowej poszerzanej konstrukcji stalowej

Bibliografia do rozdziału 6

7. Podstawowe zagadnienia technologiczne i organizacyjne Wojciech Radomski

7.1. Uwagi wstępne

7.2. Ogólne kryteria wyboru technologii i organizacji prac

7.3. Technologie poszerzania pomostów betonowych

7.4. Technologie poszerzania pomostów stalowych

7.5. Organizacja prac ze względu na ruch po obiekcie

Bibliografia do rozdziału 7

8. Wzmacnianie obiektów mostowych Wojciech Radomski

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Ogólna klasyfikacja metod wzmacniania przęseł mostowych

8.3. Wzmacnianie przęseł betonowych

8.3.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.3.2. Zwiększenie przekroju poprzecznego elementów

8.3.3. Wbudowanie dodatkowych elementów

8.3.4. Zmniejszenie ciężaru własnego

8.3.5. Sprężanie kablami zewnętrznymi

8.3.6. Przyklejanie i mechaniczne mocowanie stalowych płaskowników

8.3.7. Bierne przyklejanie taśm kompozytowych

8.3.8. Przyklejanie mat kompozytowych

Bibliografia do rozdziału 6

7. Podstawowe zagadnienia technologiczne i organizacyjne Wojciech Radomski

7.1. Uwagi wstępne

7.2. Ogólne kryteria wyboru technologii i organizacji prac

7.3. Technologie poszerzania pomostów betonowych

7.4. Technologie poszerzania pomostów stalowych

7.5. Organizacja prac ze względu na ruch po obiekcie

Bibliografia do rozdziału 7

8. Wzmacnianie obiektów mostowych Wojciech Radomski

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Ogólna klasyfikacja metod wzmacniania przęseł mostowych

8.3. Wzmacnianie przęseł betonowych

8.3.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.3.2. Zwiększenie przekroju poprzecznego elementów

8.3.3. Wbudowanie dodatkowych elementów

8.3.4. Zmniejszenie ciężaru własnego

8.3.5. Sprężanie kablami zewnętrznymi

8.3.6. Przyklejanie i mechaniczne mocowanie stalowych płaskowników

8.3.7. Bierne przyklejanie taśm kompozytowych

8.3.8. Przyklejanie mat kompozytowych

8.3.9. Wklejanie przypowierzchniowe taśm kompozytowych

8.3.10. Sprężanie taśmami kompozytowymi

8.3.11. Zmiana układu statycznego konstrukcji

8.3.12. Wymiana starych elementów na nowe

8.4. Wzmacnianie przęseł stalowych i zespolonych stalowo-betonowych

8.4.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.4.2. Zwiększenie przekroju elementów

8.4.3. Wbudowywanie dodatkowych elementów wzmacniających

8.4.4. Zmniejszanie ciężaru własnego

8.4.5. Sprężanie kablami zewnętrznymi

8.4.6. Bierne przyklejanie taśm kompozytowych

8.4.7. Wymiana starych elementów na nowe

8.4.8. Sprężanie taśmami kompozytowymi

8.4.9. Zmiana układu statycznego

8.4.10. Zmiana systemu podparcia

8.4.11. Wzmacnianie połączeń

8.5. Uwagi dodatkowe o wzmacnianiu konstrukcji przęseł mostowych

8.6. Wzmacnianie podpór mostowych

8.7. Wzmacnianie fundamentów

Bibliografia do rozdziału 8

9. Poszerzanie mostów zabytkowych Wojciech Radomski

9.1. Ogólna problematyka zabytkowych obiektów mostowych

9.2. Problemy renowacji zabytkowych obiektów mostowych

9.3. Przykłady realizacji poszerzenia zabytkowych obiektów mostowych

9.4. Uwagi końcowe

Bibliografia do rozdziału 9

10. Przykłady poszerzania mostów współczesnych Wojciech Radomski

10.1. Wprowadzenie

10.2. Przykłady realizacji

10.2.1. Stosunkowo niewielkie poszerzenia

Most nad Regą w Resku

Wiadukt San Pietro nad autostradą Wenecja-Mediolan

Most Principe Umberto w Legnano

10.2.2. Stosunkowo duże poszerzenia

Most Auckland Harbour w Nowej Zelandii

Most przez cieśninę Rande (Ponte de Rande) w Hiszpanii

Most przez Ren w Kolonii (Rodenkirchen Brücke)

Most w Chinach

10.3. Uwagi dodatkowe

10.4. Poszerzenie mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego przez Wisłę w Warszawie Andrzej Kasprzak

Bibliografia do rozdziału 10

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty