Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania

08-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
pl. Św. Józefa 5,62-800 Kalisz
tel. 627 635 650
fax. 627 635 651
e-mail: przetargi@czystemiasto.pl
http:// www.czystemiasto.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 618864-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina": Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", krajowy numer identyfikacyjny 25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651.
Adres strony internetowej (URL): www.czystemiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czystemiasto.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czystemiasto.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw'', Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania
Numer referencyjny: UA.271.1.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1 i 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 1) Roboty budowlane omówione w programie funkcjonalno – użytkowym mają zastosowanie do wykonania projektu i kompleksowej budowy zautomatyzowanwego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP (CCTV) oraz uruchomienia i wdrożenia powyższego systemu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi z podziałem na 2 Zadania:a) dla Zadania nr 1 – w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,b) dla Zadania nr 2 – w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego II część niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
32421000-0
35121700-5
72710000-0
32231000-1
35125300-2
48821000-9
45314000-1
45314300-4
45314320-0
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:1) Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie zaprojektowania i wykonania wizyjnego systemu kontroli o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto, która została wykonana w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona – dotyczy Zadania nr 1;2) Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie zaprojektowania i wykonania wizyjnego systemu kontroli o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, która została wykonana w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona – dotyczy Zadania nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4)1)-2) niniejszego ogłoszenia oraz III.3) niniejszego ogłoszenia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. III.4)1)-2) niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z nich.Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku złożenia oferty na 2 Zadania wystarczającym jest złożenie jednego oświadczenia ze wskazaniem w nim numerów Zadań.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej dotyczącego każdego z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1) wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych, robót budowlanych spełniających odpowiednio warunki o których mowa w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 3 do IDW - I części SIWZ;2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. III.5.1)1) powyżej, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Podstawowym elementem oferty jest złożony pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wypełniony, opatrzony własnoręcznym podpisem „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ.2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę dla wybranego Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na każde wybrane przez siebie Zadanie. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę częściową na więcej niż jedno Zadanie i jego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach więcej niż jednego Zadania, Zamawiający wezwie do złożenia jednego „kompletu dokumentów”, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty;Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.4. Do oferty należy dołączyć:1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia;2) dokument, o którym mowa w pkt. 13.2. IDW - I części SIWZ - w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 18.7.2) IDW (jeśli dotyczy) - w formie tam wskazanej.Dokumentów, o których mowa w pkt. III.4)1)-2) oraz w pkt. III.5.1) niniejszego ogłoszenia nie należy składać wraz z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert.5. Ofertę należy przygotować i złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, opatrzoną własnoręcznym podpisem, sporządzoną w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia, w tym oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia z art. 25 a ustawy Pzp, dokumentów i oświadczeń z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia czyli roboty budowlane i wykonane w ich ramach dostawy i usługi z wyłączeniem kamer 30,00
Okres gwarancji jakości na kamery dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:1) zmiany terminu realizacji umowy:a) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,b) w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany umowy, o których mowa w § 17 ust. 1. pkt 2) wzoru umowy - III części SIWZ - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na realizację zmian umowy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy - III części SIWZ, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,2) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy.Ww. zmiany umowy dotyczą odpowiednio każdego z Zadań.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane omówione w programie funkcjonalno – użytkowym mają zastosowanie do wykonania projektu i kompleksowej budowy zautomatyzowanwego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP (CCTV) oraz uruchomienia i wdrożenia powyższego systemu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45311000-0, 32421000-0, 35121700-5, 72710000-0, 32231000-1, 35125300-2, 48821000-9, 45314000-1, 45314300-4, 45314320-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia czyli roboty budowlane i wykonane w ich ramach dostawy i usługi z wyłączeniem kamer30,00
Okres gwarancji jakości na kamery dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane omówione w programie funkcjonalno – użytkowym mają zastosowanie do wykonania projektu i kompleksowej budowy zautomatyzowanwego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP (CCTV) oraz uruchomienia i wdrożenia powyższego systemu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45311000-0, 32421000-0, 35121700-5, 72710000-0, 32231000-1, 35125300-2, 48821000-9, 45314000-1, 45314300-4, 45314320-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia czyli roboty budowlane i wykonane w ich ramach dostawy i usługi z wyłączeniem kamer 30,00
Okres gwarancji jakości na kamery dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: