Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Remont tarasu przy budynku PUW w Rzeszowie od strony ul. Grunwaldzkiej

29-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów
tel. 17 867 12 28
fax. 17 867 17 53
e-mail: oa@rzeszow.uw.gov.pl
http:// https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 553503-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie: Remont tarasu przy budynku PUW w Rzeszowie od strony ul. Grunwaldzkiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 00051434800000, ul. ul. Grunwaldzka  15 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 867 12 28, e-mail oa@rzeszow.uw.gov.pl, faks 17 867 17 53.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania-2/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/aktualne-postepowania-2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35 -959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna, pok. 27 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont tarasu przy budynku PUW w Rzeszowie od strony ul. Grunwaldzkiej
Numer referencyjny: OA-XVI.272.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest remont tarasu od strony ul. Grunwaldzkiej przy budynku PUW w Rzeszowie, polegający na wykonaniu izolacji w warstwach podbudowy posadzki tarasu i schodów oraz zmniejszenie podestu dla właściwej szerokości przejazdu samochodów wzdłuż pierwszego stopnia i budynku w celu poprawienia warunków technicznych użytkowania pomieszczeń pod tarasem oraz komunikacji pojazdów wzdłuż tarasu. W zakres zamówienia wchodzi miejscowe wzmocnienie (w miejscach słupków) warstw pod zadaszenie tarasu. 2) Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ. 3) Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w części C SIWZ. 4) Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym. 5) Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej – część B SIWZ. 6) W czasie przebudowy należy dokonać demontażu płyt z tarasu obejmującego pow. oznaczoną przedmiarowo: Element -Taras P2 i Elemnet - Przebudowa tarasu . Odzyskane płyty należy spaletować i przewieźć na ul. Miedziana 4a w Rzeszowie. Koszty rozbiórki (bez czyszczenia ze starych powłok klejowych) i przewiezienia leżą po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest je uwzględnić w ofercie (oddzielna pozycja kosztorysowa). 7) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 5 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 16 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 26 części A SIWZ. 9) Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262510-9
45262650-2
45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienie może obejmować: 1) Dobudowę do istniejącego budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zadaszenia przy wejściu głównym od strony wschodniej. Zadaszenie zaprojektowano w formie prostopadłościanu z płaskim dachem, konstrukcja szkieletowa stalowa na sześciu słupach, dach z pokryciem ze szkła. Posadowienie bezpośrednio na istniejącym tarasie przy wejściu. Wymiary zadaszenia w rzucie wynoszą 14,30x3,61m a całkowita wysokość to 3,5m. Wody opadowe z zadaszenia będą kierowane do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. Główna konstrukcja – Słupki z kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym kwadratowym RK160x8. Rygle dachowe z kształtowników dwuteowych szerokostopowych HEB160, HEA120 i IPE160. Płatwie z kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym prostokątnym RP140x80x8, RP120x80x8 i RP120x60x6. Stężenia z kształtowników RK70x8 i RK70x6. 2) Wykonaniu izolacji poziomej murów w postaci injekcji. Maksymalna grubość muru wynosi 2 cegły. Planuje się wykonanie injekcji maksymalnie do 60 mb muru.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 75
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
75

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia przekazania terenu robót.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) w zakresie sytuacji finansowej - Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż – 200 000,00 zł (dokument niewymagany na etapie składania ofert); 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej - nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: roboty budowlane obejmujące wymianę nawierzchni tarasów o powierzchni min. 150 m2 na płyty z kamienia naturalnego wraz wykonaniem izolacji – załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); 2) osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadać musi: a) uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez okres min. 5 lat – załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert), b) aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – (dokument niewymagany na etapie składania ofert).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: dot. jedynie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (niewymagany na etapie składania ofert) Jeżeli Wykonawca wskaże, gdzie Zamawiający może uzyskać ww. odpis za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert określoną w sekcji III.1.2. (niewymagana na etapie składania ofert); 2) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – zgodnie z opisem warunku w sekcji III.1.3 – załącznik nr 3 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert). Do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane roboty zostały wykonane należycie (np. referencje). 3) oświadczenie, że osoba(y) pełniąca(e) funkcję kierownika budowy posiadać będą uprawnienia i doświadczenie określone w sekcji III.1.3 – załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert) oraz aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dokument niewymagany na etapie składania ofert)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo, o którym mowa w paragrafie 11 ust. 10 oraz 12 Cześci A SIWZ; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) Szczegółowy kosztorys ofertowy skalkulowany przez Wykonawcę wraz ze zestawieniem materiałowym; 4) karta wyrobu dla zastosowanego kamienia w kosztorysie 5) oświadczenie woli innego podmiotu, na którego zdolnościach będzie polegał Wykonawca.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12 000,00 PLN. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościow-okredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3) Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4) Warunkiem uznania wniesienia wadium (załącznik do oferty) będzie: a) wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, b) musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie. 5) Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do oferty). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonejoferty. 6) Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, podlega odrzuceniu. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualniepomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którymmowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena84,00
Dodatkowa gwarancja16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu do umowy); b) potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy – zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane; c) wystąpienie warunków pogodowych, które ze względu na stosowaną technologie realizacji robót, uniemożliwiają ich prawidłowe prowadzenia (np. intensywne opady); d) opóźnień w dostawie kamienia (brak winy dostawcy/dystrybutora) lub wynikłych z działania siły wyższej; e) konieczności dostarczenia innego kamienia (bez zmiany ceny), niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę oferty, spowodowanej zakończeniem produkcji kamienia lub wycofaniem go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.2) Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 144 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH