Przetarg

Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

27-06-2021, 22:45

Dane kontaktowe

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC
ul. Leśna 17,66-450 Bogdaniec
tel. 95 728 43 50
e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
http:// https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 17

1.5.2.) Miejscowość: Bogdaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-450

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 728 43 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc6f0d00-d74f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00065592/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_bogdaniec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_bogdaniec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja”.
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy
Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
 przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel. +48 95 728-43-50, , e-mail bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolina Kaczmarek, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl. lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12 .
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej..
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Niezależnie od postanowień pkt powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 229449,46 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 229449,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczący części nr 1 obejmuje rozbudowę ścieżki edukacyjnej w „Dolinie Trzech Młynów” w Bogdańcu, (Leśnictwo Łupowo). Projektuje się zagospodarowanie fragmentu ścieżki pomiędzy mostkiem przy zagrodzie młyńskiej (muzeum) a częścią ścieżki już urządzonej. Łączna długość ścieżki objętej zagospodarowaniem wynosi ok 250 m. Przyjęto że nowo powstały fragment ścieżki edukacyjnej będzie stanowił spójną kontynuację ścieżki już istniejącej.
Przewiduje się wykonanie:
• nawierzchni żwirowej ścieżki, wzmocnionej geokratą z obrzeżem z kostki betonowej, o łącznej długości ok. 250 mb (dopuszczalna tolerancja długości to +- 5 mb). Nawierzchnia ścieżki wzmocniona na szerokości około 1,50 m geokratą o wysokości minimum 5 cm wykonaną z polietylenu wysokociśnieniowego w kolorze czarnym, grubości ścianki 5 mm, wytrzymałości co najmniej 150t/m2 , odporności na promieniowanie UV oraz temperatury od – 25 ⁰C do + 80⁰ C, oddziaływanie na środowisko - obojętne, rozpuszczalność - odporna na działanie kwasów, ługów, alkoholi, olei i benzyny (posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itp.), odległość między zgrzewami – ok. 340 - 370 mm; trwałość geokraty min. 20 lat w gruntach naturalnych. Produkt zgodny z normą PN-EN13249:2016,
Geokrata wypełniona zagęszczoną zasypką żwirową gr minimum 5 cm, poniżej zagęszczone warstwy: wyrównawcza z mieszanki grysowo-żwirowej gr. minimum 2,5 cm oraz odsączająca z piasku grubości co najmniej 10 cm. Nawierzchnię ścieżki należy układać na wyprofilowanym i zagęszczonym gruncie rodzimym. Obrzeża ścieżki należy wykonać z kostki brukowej granitowej 16/20 cm ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej
• płotu-balustrady wzdłuż pobocza ścieżki od strony potoku, długości ok 145 m (dopuszczalna tolerancja długości to +- 5 mb). Ogrodzenie - balustrada wykonana z drewna toczonego. Słupki o średnicy co najmniej 15 cm z drewna robinii akacjowej lub dębowego o wysokości minimum 100 cm powyżej poziomu gruntu. Słupki powinny być zakotwione w gruncie na głębokość co najmniej 50 cm. Elementy poziome i skośne balustrady o średnicy co najmniej 12 cm wykonane z drewna świerkowego o dł. ok. 2,60-2,80 m. Drewno impregnowane dwukrotnie w kolorze typu „palisander królewski”. Balustrada będzie zamontowana wzdłuż utwardzonego odcinka ścieżki.
Wykonanie i montaż 2 sztuk urządzeń edukacyjnych oraz 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej:
• urządzenie edukacyjne w formie tablicy interaktywno - edukacyjnej o tematyce życia zwierząt i zależności pokarmowych. Tablica wykonana na podłożu z blachy ocynkowanej o wymiarach 150x100 cm (w poziomie), zabezpieczona warstwą ochronną UV oraz antygraffiti; stelaż do tablicy z pełnym deskowaniem oraz daszkiem dwuspadowym, zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, podłużnie deskowanym – zachodzącym na siebie, zakładka min. 2,5 cm. Stelaż wykonany z drewna dębowego lub robinii akacjowej trzykrotnie impregnowanego, w kolorze typu „palisander królewski”. Pod tablicą 4 szt. obracanych graniastosłupów lub sześcianów o wym. ok. 30x30 cm każda, o tematyce przyrodniczej. Na boku każdego graniastosłupa należy umieścić treści oraz ilustracje związane tematycznie z treścią planszy umieszczonej powyżej nich. Wysokość stelaża ok. 285 cm (dopuszczalna tolerancja długości to +- 5 cm), słupy zakończone ocynkowanymi kotwami ulokowanymi w gruncie na zaprawie betonowej C16/20.
Tablicę należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: nadruk wielkoformatowy solwentowy, pełnokolorowy lub polimerowa folia samoprzylepna o grubości min. 100 mikronów– materiał musi być trwały, odporny na warunki atmosferyczne, wodoodporny, estetyczny. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablic. Każda z nich zawierać będzie tekst oraz indywidualnie dopasowane: zdjęcia i/lub: schematy, mapy, logotypy, piktogramy itp., Treści, fotografie oraz pozostałe elementy graficzne umieszczane na tablicy będą uzgadniane z Zamawiającym, który może również złożyć swoje propozycje. Wszystkie fotografie oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże szczegółowe źródło pochodzenia, np. autora oraz charakter ich nabycia (np. umowa licencyjna) celem weryfikacji. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nabycie rzeczy wolnych od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przed wykonaniem tablicy edukacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym projektu zadruku w celu uzyskania jego akceptacji. Zamawiający nie wyposaża w materiały tematyczne potrzebne do wykonania plansz tablic oraz urządzeń edukacyjnych (t. j. teksty, zdjęcia, grafiki). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty plansz w celu ustalenia ewentualnych poprawek lub jej akceptacji.

• Urządzenie interaktywno-edukacyjne Mrowisko/kretowisko składające się z dwóch części przedstawiające życie kreta i mrówek

Pierwsza część - przyrząd przedstawia nadziemną oraz podziemną część mrowiska. Przedstawione mrowisko realistycznie odzwierciedla budowane gniazdo przez owady z rodziny mrówkowatych. Kopiec jest pokryty naturalnym igliwiem i gałązkami. Przyrząd przedstawia także podziemną część gniazda oraz jego mieszkańców.
Druga część – przyrząd przedstawia życie pod ziemią kreta. Część nadziemna przedstawia mały kopczyk ziemi wyrzucany na powierzchnię gleby. Część podziemna przedstawia gniazdo z trawy i liści oraz spiżarnie, w której znajduje się pożywienie.
Konstrukcja urządzenia to pal nośny, wykonany z drewna dębowego lub robinii akacjowej o średnicy ok 35-40 cm oraz panelu obrotowego o wysokości ok. 55-60 cm. Panel obrotowy stanowi nadziemna cześć kretowiska/mrowiska. Dodatkowo na panelu obrotowym umieszczone są uchwyty służące do dopasowania tematycznego danej części. Pal mrowiska/kretowiska wykonany z drewna dębowego lub robinii akacjowej (zarówno cześć podziemna i nadziemna kretowiska/ mrowiska), pozostałe elementy urządzenia wykonane z drewna świerkowego lub modrzewiowego. Przyrząd zamontowany w terenie za pomocą stalowej kotwy osadzonej w gruncie na zaprawie betonowej B20. Całość co najmniej trzykrotnie zaimpregnowana w kolorze orzecha włoskiego.

Przy urządzeniu znajdować będzie się dwustronna tablica edukacyjno – informacyjna opisująca z jednej strony mrowisko (życie mrówek oraz budowę mrowiska) natomiast druga strona zawierać będzie opis i fotografie dot. życia i biologii kreta oraz budowę kretowiska. Tablica wykonana na podłożu z blachy ocynkowanej o wymiarach 75x100 cm (pion) zabezpieczona warstwą ochronną UV oraz antygraffiti. Stelaż tablicy będzie zawierał pełne deskowanie oraz będzie osadzony na dwóch słupach. Stelaż do tablicy wykonany z drewna dębowego lub robinii akacjowej trzykrotnie impregnowanego, w kolorze typu „palisander królewski” Stelaż wyposażony zostanie w daszek dwustronny, zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, podłużnie deskowanym – zachodzącym na siebie, zakładka min. 2,5 cm. Słupy stelaża zakończone ocynkowanymi kotwami ulokowanymi w gruncie na zaprawie betonowej B20. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablicy. Każda z nich zawierać będzie tekst oraz indywidualnie dopasowane: zdjęcia, i/lub: schematy, mapy, logotypy, piktogramy itp., Treści, fotografie oraz pozostałe elementy graficzne umieszczane na tablicy będą uzgadniane z Zamawiającym, który może również złożyć swoje propozycje. Wszystkie fotografie oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże szczegółowe źródło pochodzenia, np. autora oraz charakter ich nabycia (np. umowa licencyjna) celem weryfikacji. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nabycie rzeczy wolnych od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
Przed wykonaniem tablicy edukacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym projektu zadruku w celu uzyskania jego akceptacji.
Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna, w celu skutecznej metody ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną
Zamawiający nie wyposaża w materiały tematyczne potrzebne do wykonania plansz tablic oraz urządzeń edukacyjnych (t. j. teksty, zdjęcia, grafiki). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty plansz w celu ustalenia ewentualnych poprawek lub jej akceptacji.

Na wszystkich tablicach należy umieścić również znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

4.2.5.) Wartość części: 47743,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę, w danej Części; uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej Części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczący części nr 2 obejmuje zagospodarowanie wyznaczonego obszaru na cele turystyczno-rekreacyjne. T
Przewiduje się wykonanie:
- Ścieżek o szerokości ok. 1,50 m oraz miejscowo 2,00 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, łączna powierzchnia ścieżek to około 343 m²
- nawierzchni piaszczystej do zabaw ruchowych o wymiarach około 9 x 17 m. N
- ogrodzenia z 2 szlabanami.
- 1 zadaszenia stanowiącego ochronę przed deszczem i słońcem wykonanego na planie kwadratu. Słupy ( o wymiarach 15cm x 15 cm ) w odległościach osiowych 3,5 m x 3,5 m, w
- 5 tablic (edukacyjnych i informacyjnych), T
- 7 ławek drewnianych z oparciem. w
- 6 ławek bez oparcia
- 5 lamp solarnych + system wizyjny
- 3 koszy na odpady
-1 paleniska wykonanego z kamienia polnego w postaci okręgu o średnicy około 1 m
- montaż 4 ławostołów
- montaż zestawu 6 rzeźb grzybów leśnych.
- montaż zestawu 6 rzeźb przedstawiających owoce drzew:
-- montaż zestawu 2 rzeźb przedstawiających owady:

4.2.5.) Wartość części: 181705,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę, w danej Części; uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej Części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż:
Dla części nr 1 – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł ),
Dla części nr 2 – 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł ),
W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedną część warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej sumuje się.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie infrastruktury turystycznej o wartości nie mniejszej niż:
Dla części nr 1 – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ),
Dla części nr 2 – 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł ),

Przez urządzenia małej infrastruktury turystycznej Zamawiający rozumie:
• konstrukcje na stelażach wykonanych ze słupów, żerdzi lub drewnianych bali (np. tablice informacyjne, witacze, drogowskazy, ogrodzenia) i/lub
• konstrukcje z bali drewnianych/desek drewnianych (np. wiaty, ławki, stoły, ławy, ławostoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci). i/lub
• wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych o nawierzchni z kruszywa łamanego
W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedną część warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej sumuje się.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (w
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP -

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dla każdej części, w przypadku ubiegania się o obie części zamówienia
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a) powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych polegających na budowie urządzeń tzw. infrastruktury turystycznej, świadczonych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji powyższych usług/dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla części nr 1 – 500,00 zł
Dla części nr 2 – 1500,00
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS nr rachunku: 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec – Część nr …..”,. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP,oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców. O
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 SWZ pkt. 13 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3. SWZ należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
(1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych robót określonych Harmonogramie oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:
(a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy
(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy
(e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
(2) w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt (1).
(3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
(b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;
(d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) i (2) powyżej.
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
(4) W zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o:
(a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodzenia w związku z zaniechaniem wykonywania świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym;
(b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodzenia w następstwie zmiany, o których mowa w pkt (3) – w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym lub na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiająca najniższą wartość nowej stawki lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie przedstawione w aktualizacji Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego.
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron,
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy Smart PZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_bogdaniec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x___ pkt x ____ %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego Zadania (załącznik nr 2A do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin krótszy, oferta zostanie uznana za niezgodną z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia
b) Brak wskazania w formularzu oferty okresu gwarancji jakości jest równoznaczny z udzieleniem gwarancji jakości na okres 36 miesięcy
c) Punkty zostaną przyznane w oparciu o zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres gwarancji jakości
d) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji w zaokrągleniu do pełnych miesięcy
e) Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w pkt a, nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres dłuższy niż wskazany okres maksymalny Zamawiający na potrzeby oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert „Okres gwarancji jakości” uzna okres maksymalny, przy czym do Umowy jako zobowiązanie Wykonawcy zostanie przyjęty okres gwarancji wskazany w Ofercie.
f) W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
g) Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Okres gwarancji oferty ocenianej
liczba punktów = ------------------------------------------ x100 pkt x 40%
Najdłuższy okres gwarancji.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu wszystkich prac ręcznych związanych z wykonaniem podstawowych robót budowlanych i prac pomocniczych oraz czynności operatorów maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.12. SWZ
2021-06-27 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane