Przetarg

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części)

13-01-2022, 22:42

Dane kontaktowe

Gmina Turawa
Opolska 39C ,46-045 Turawa
e-mail: ug@turawa.pl
http:// www.turawa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz
od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz
od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa (z podziałem na 2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eebd7437-747d-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017808/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.turawa.pl/512/2632/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@turawa.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być
przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.8 SWZ odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal;
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: zp@turawa.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty,
oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym
zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 8 do SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
8. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:
a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty
inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny;
b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Urzędzie Gminy w
Turawie przy ul. Opolskiej 39C 46 – 045 Turawa
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Turawa jest Inspektor ds. danych osobowych
Pani/Pani Sławomir Kozieł e – mail: iod@turawa.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki pieszorowerowej
na odcinku Kotórz Mały – Turawa oraz
od parkingu Park and Ride do ul. Harcerskiej w m. Turawa”
(z podziałem na 2 części)
nr BU.271.1.2022.AKG,
prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BU.271.1.2022.AKG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w zakresie
budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kotórz Mały - Turawa w km 3+112,41 ÷ 6+135,73” ”(etap II
budowy ścieżki pieszo – rowerowej).
W ramach zadania przewidziano w szczególności:
1) budowę ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S, szerokości 3,00m (3,15 z
krawężnikiem),
2) korektę łuku poziomego DP 1705 O w km 4+598,90 ÷ 4+843,51,
3) przebudowę nawierzchni jezdni w km 3+400,00 ÷ 3+643,47,
4) remont nawierzchni jezdni w km 5+512,00 ÷ 5+924,30,
5) remont nawierzchni chodników,
6) budowę chodników,
7) przebudowę zatok autobusowych,
8) przebudowę skrzyżowania DP 1705 O – ul. Opolska z DP 1730 O – ul. Węgierską,
9) przebudowę skrzyżowania DP 1705 O – ul. Opolska z DP 1731 O – ul. Kościuszki,
10) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
11) przebudowę przepustu P1 pod drogą i ścieżką pieszo-rowerową w km 3+898,50,
12) budowę przepustu P2.2 pod ścieżką pieszo-rowerową,
13) budowę przepustu P3.1 pod drogą i P3.2 pod ścieżką pieszo-rowerową w km 4+761,70,
14) przebudowę i budowę przepustów Ø500 pod zjazdami,
15) budowę murów oporowych,
16) przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi,
17) budowę kanalizacji deszczowej,
18) budowę drenu francuskiego,
19) budowę ścieku przykrawężnikowego,
20) budowę oświetlenia ulicznego,
21) przebudowę kolidującego uzbrojenia,
22) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
23) wycinkę kolidujących drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O - ul. Opolskiej w zakresie
budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od parkingu "Park and Ride" do ul. Harcerskiej w
m. Turawa od km 6+150,00 do km 9+020,00” (etap III budowy ścieżki pieszo – rowerowej)
W ramach zadania przewidziano w szczególności:
1) budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
2) przebudowę zjazdów publicznych,
3) budowę kanalizacji deszczowej,
4) przebudowę kolidującego uzbrojenia,
5) budowę murów oporowych,
6) wycinkę kolidujących drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi
lub ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego i długości minimum 1,5 km.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi
lub ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego i długości minimum 1,5 km.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz należącą do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do
wyżej wskazanych.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym długość odcinka
i rodzaj nawierzchni), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum
jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ.
3) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami
regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ
może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
6) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2 części) to może,
w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać tą samą osobę i to samo
zadanie na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdzają one spełnianie warunków na
wszystkie części w ramach, których zostaną wykazane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie
uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2)
SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy
czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować
dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach),
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a),
Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób
wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże
i zakres rzeczowy zamówienia odrębnie dla każdej z części zamówienia
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych
(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w
% od R, S, Kp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1.1. w zakresie części 1 zamówienia:
40 000,00 PLN (słownie zł: czterdzieści tysięcy zł 00/100),
1.2. w zakresie części 2 zamówienia:
10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr rachunku: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BU.271.1.2022.AKG - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy).
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia 28.01.2022r. – do dnia 27.02.2022r.”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen
zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
3. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 17
Projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców naminiPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, naktórym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy, o którym mowa
w pkt 9.4 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą,
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ
także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi
zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
10. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane
lub usługi, jeżeli są już znani.