Przetarg

Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

21-09-2022, 20:30

Dane kontaktowe

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Oławska 14,50-123 Wrocław
e-mail: przetargi@dwomp.pl
http:// dwomp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oławska 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-123

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dwomp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75600500-38bb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037062/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace budowlane w zakresie osuszenia i wykonania izolacji ścian piwnic w budynkach Oddziałów DWOMP w Jeleniej Górze, Lubinie, Wałbrzychu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7170bd17-a918-4d7f-b750-ea1df42f6f59

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7170bd17-a918-4d7f-b750-ea1df42f6f59

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie informacje zostały zawarte w rozdziale 3 specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą przy ul. Oławskiej 14, 50-123 Wrocław, dalej zwany DWOMP,
2. W DWOMP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iodo@dwomp.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
3) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień́ publicznych, (dalej „ustawa PZP”), jak również̇ podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacją obowiązków Administratora;
5. Prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DWOMP.III.221.261.2022.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Wałbrzych przy
ul. Chrobrego 36 w Wałbrzychu wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:
a) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęte jest wykonanie osuszenia i izolacji ścian od strony zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej,
b) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte jest osuszenie ścian piwnic tj. skucie zawilgoconych tynków oraz iniekcja ścian wewnętrznych.

4.2.5.) Wartość części: 186994,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Informacje dotyczące rodzaju, wartości oraz okoliczności skorzystania z opcji zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 10A do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, będzie polegało na powtórzeniu pozycji wskazanych w przedmiarach stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Jelenia Góra przy ul. Groszowej 1 w Jeleniej Góry wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:
1) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęta jest naprawa izolacji pionowej i poziomej ścian na zewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności);
2) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte objęta jest: naprawa zawilgoconych ścian piwnic wewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności).

4.2.5.) Wartość części: 138431,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Informacje dotyczące rodzaju, wartości oraz okoliczności skorzystania z opcji zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 10B do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, będzie polegało na powtórzeniu pozycji wskazanych w przedmiarach stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 4 w Lubinie – składająca się tylko z zamówienia podstawowego.

4.2.5.) Wartość części: 39395,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Informacje dotyczące rodzaju, wartości oraz okoliczności skorzystania z opcji zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 10C do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, będzie polegało na powtórzeniu pozycji wskazanych w przedmiarach stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich części jednakowe dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej:

DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA (jednakowe):
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian budynków, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Wykonawca musi wykazać się minimum dwoma zamówieniami, o których mowa powyżej, bez względu na jaką ilość części zamówienia składa ofertę.
Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:
a) posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
b) wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian budynków, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Wykonawca musi wykazać się minimum dwoma zamówieniami, o których mowa powyżej, bez względu na jaką ilość części zamówienia składa ofertę.
Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:
a) posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
b) wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania jednym Kierownikiem budowy dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Przez Prawo budowlane Zamawiający rozumie ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
2) wykaz osób – składany na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Przez osoby, które Wykonawca winien wskazać w ramach wykazu Zamawiający rozumie osoby określone w Rozdziale 10 ppkt 2 SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9A do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby do oferty dołącza również:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów
4. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało opisane w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Część 1 zamówienia: Zamawiający w par. 18 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10A do SWZ) opisał możliwość zmian umowy.
2. Część 2 zamówienia: Zamawiający w par. 18 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10B do SWZ) opisał możliwość zmian umowy.
3. Część 3 zamówienia: Zamawiający w par. 16Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10C do SWZ) opisał możliwość zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05