Przetarg

Remont placu manewrowego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

18-11-2022, 19:28

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE
Klonowska, 3,98-360 Lututów
tel. 43 8714047
fax. 43 8714133
e-mail: zsrlut@wp.pl
http:// www.zsrlututow.inetnetdsl.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont placu manewrowego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowska, 3

1.5.2.) Miejscowość: Lututów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 8714047

1.5.8.) Numer faksu: 43 8714133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsrlut@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrlututow.inetnetdsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont placu manewrowego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4fc2786-674a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zsrlututow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zsrlututow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 r., poz. 2452).,określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) Stały dostep do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) Kompouter klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB, porcesor Intel IV 2 GHZlub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych –MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa , inna niż internet Explorer,
d) Włączona obsługa JavaScript.
2.Wykonawca, przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ”Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się i do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zsrlututow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, z siedzibą
w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: zsrlut@wp.pl lub telefonicznie pod nr 043 8714047.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: slawek6808@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);(.....)- pełna treść zapisu w rozdziale III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont placu manewrowego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
1. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym oraz STWIORB.
2. Zakres prac obejmuje.:
1) roboty przygotowawcze – zgodnie z przedmiarem robót;
2) roboty ziemne – zgodnie z przedmiarem robót;
3) podbudowy – zgodnie z przedmiarem robót;
4) nawierzchnie – zgodnie z przedmiarem robót;
5) roboty wykończeniowe – zgodnie z przedmiarem robót;
6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z przedmiarem robót.
3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 369/15, 369/5, 369/4 - obręb 20 Lututów, w województwie łódzkim, powiecie wieruszowskim, na terenie miejscowości Lututów na terenie istniejącego placu manewrowego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.
4. Podstawowy zakres inwestycji polegający na remoncie placu manewrowego obejmuje:
- wykonanie rozbiórek istniejących krawężników i oporników betonowych,
- wykonanie rozbiórki drobnych elementów betonowych,
- uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- naprawić pęknięcia poprzeczne np. przy użyciu żywic bitumicznych
(usunięcie roślinności, oczyszczenie pęknięcia, aplikacja wypełnienia,
- wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną,
- wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni w miejscach zaniżeń,
- wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm,
- rozebrać istniejące wzniesienie,
- wykonać nową konstrukcję wzniesienia o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonać montaż barier energochłonnych N2W5 i balustrad U-12a,
- wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania,
- pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

5. Konstrukcja jezdni i zjazdu – warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Konstrukcja wzmocnienia placu manewrowego
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 5cm
Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 0-9cm
Istniejąca konstrukcja placu do miejscowego remontu

Konstrukcja poszerzenia placu manewrowego
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 5cm
Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 65cm
Wzmocnienie z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 15cm
Grunt rodzimy po pełnym ściągnięciu gruzu, ziemi urodzajnej i darniny, korytowanie wraz z dogęszczeniem

Konstrukcja wzniesienia
Nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 32cm
Wymiana gruntu rodzimego na piasek gruby zagęszczany warstwami ~50cm
Grunt rodzimy po pełnym ściągnięciu gruzu, żużla, ziemi urodzajnej i darniny, korytowanie wraz z dogęszczeniem


6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz STWIORB stanowiące załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są:
Cena (C) – 60 pkt;
Gwarancja (G) – 40 pkt.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C) –liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C= █(Najniższa oferowana cena@spośród złożonych ofert)/(Cena oferty badanej) x 60 pkt

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Gwarancja (G) – liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
G= █(Najdłuższy oferowany okres@gwarancji spośród złożonych ofert)/(Okres gwarancji oferty badanej) x 40 pkt

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy. W przypadku, kiedy wykonawca zaoferuje okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbą punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + G).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) wykonali w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, która musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale XI SWZ. Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg załącznika nr 5 do SWZ;
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik Nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Nr 52 1010 1371 0031 3113 9120 0000 z dopiskiem „Wadium”.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawiera nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) zawiera wskazaną kwotę wadium,
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
8) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

9. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jeżeli wartość zaliczek przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/692207

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 21 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
Po zakończeniu negocjacji z Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XX niniejszej SWZ.
Wymagania dotyczące sporządzenia i przekazywania oferty określone w SWZ mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej.