budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN

19-01-2023, 17:10

Dane kontaktowe

Gmina Siekierczyn
Siekierczyn 271,59-818 Siekierczyn
tel. 757221778
fax. 756666150
e-mail: [email protected]
http:// www.siekierczyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siekierczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siekierczyn 271

1.5.2.) Miejscowość: Siekierczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-818

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757221778

1.5.8.) Numer faksu: 756666150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siekierczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY SIEKIERCZYN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a477d36-980b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6)
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
g) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
h) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
i) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert.
j) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – e-mail: [email protected], tel. 75 722 17 78.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: [email protected], tel.: 68 411 40 00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych nr sprawy: ZP.271.1.2023
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Ustawa PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustaw y z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym przewidzianym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają ze wspomnianej wyżej ustawy.
7. Wobec Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, dane także nie będą profilowane.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO4
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,
prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja na podstawie posiadanych przez Gminę Siekierczyn dokumentacji technicznych projektowo-wykonawczych
1. Zakres budowy:
Zadanie A – Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn – na ulicy Spacerowej działka nr 463, ulicy Stawowej działka nr 449 oraz ulicy Wesołej działka nr 655, obręb 0006 Zaręba,
Zadanie B – Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn – Siekierczyn, działki ew. 1106, 1109, 1113, 1115 i 1204, obręb 0003 Siekierczyn,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie/waga (pkt)
1. Cena (koszt) 60% = 60 pkt
2. Gwarancja 40% = 40 pkt
Razem 100%
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

2). Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena = Cena oferowana najniższa x 100 pkt x 60 %
Cena badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Do oceny będzie brana kwota brutto za wykonanie całego zadania.

OKRES GWARANCJI – 40 %
Minimalny możliwy okres to 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. Maksymalny 60 miesięcy.
Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Okres gwarancji będzie oceniany metodą punktową wg wzoru:
Okres gwarancji = okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej x 100 pkt x 40 %
najdłuższy okres gwarancji
(w miesiącach) spośród ofert ocenianych


Oferta z najdłuższym okresem (60 m-cy) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 = 40%.

3) Sposób oceny spełnienia kryteriów:
a) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji, tj., maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
c) Jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę punktów w odniesieniu do poszczególnych parametrów (kryteriów), dla których punktacja obliczana miałaby być wg powyższych wzorów
d) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie A – Modernizacja istniejących obwodów oświetleniowych - 302 punkty oświetleniowe,
Zadanie B – Dobudowa nowych punktów oświetleniowych (10 sztuk),
Zadanie C – Budowa systemu monitorowania i redukcji mocy oświetlenia ulicznego dla wszystkich punktów oświetleniowych istniejących i projektowanych (włącznie z dz. ew. nr 842, obręb Siekierczyn)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie/waga (pkt)
1. Cena (koszt) 60% = 60 pkt
2. Gwarancja 40% = 40 pkt
Razem 100%
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

2). Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena = Cena oferowana najniższa x 100 pkt x 60 %
Cena badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Do oceny będzie brana kwota brutto za wykonanie całego zadania.

OKRES GWARANCJI – 40 %
Minimalny możliwy okres to 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego. Maksymalny 60 miesięcy.
Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Okres gwarancji będzie oceniany metodą punktową wg wzoru:
Okres gwarancji = okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej x 100 pkt x 40 %
najdłuższy okres gwarancji
(w miesiącach) spośród ofert ocenianych


Oferta z najdłuższym okresem (60 m-cy) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 = 40%.

3) Sposób oceny spełnienia kryteriów:
a) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji, tj., maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
c) Jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę punktów w odniesieniu do poszczególnych parametrów (kryteriów), dla których punktacja obliczana miałaby być wg powyższych wzorów
d) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją części I i części II zadania inwestycyjnego
Zakres zadania: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn.:
„Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn” dla zadań wskazanych w części I i II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie/waga (pkt)
1. Cena (koszt) 60% = 60 pkt
2. Doświadczenie 40% = 40 pkt
Razem 100%

2) Sposób obliczenia ceny
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena = Cena oferowana najniższa x 100 pkt x 60 %
Cena badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Do oceny będzie brana kwota brutto za wykonanie całego zadania.


3) Sposób obliczenia - DOŚWIADCZENIE – 40 %

Kryterium doświadczenie – w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt., zgodnie z opisanym sposobem oceny:
Liczba punktów uzyskana w tym kryterium, przyznawana będzie za dodatkowe doświadczenie wskazywane w załączniku numer 6b, ponad te wymagane w warunkach udziału w postępowaniu:
- za wykonanie jednej usługi inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z modernizacją lub budową oświetlenia ulicznego – 0 pkt
- za wykonanie dwóch usług inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z modernizacją lub budową oświetlenia ulicznego – 20 pkt
- za wykonanie trzech i więcej usług inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z modernizacją lub budową oświetlenia ulicznego – 40 pkt

4) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie (dot. cz. I, II, III)
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie (dot. cz. I, II, III)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dot. cz. I, II - Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do wysokości realizowanego zadania – do przedłożenia na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia
Dot. cz. III - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia – załącznik nr 5 do SWZ.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Dot. cz. I i II - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji oświetlenia ulicznego - o wartości minimum 500 000 zł. brutto (wzór załącznik numer 6a)
WW. robota winna być wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiot, na rzecz którego robota ta została wykonana. Wykonawca może załączyć dowód określający, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót.

b) Dot. cz. I i II - wykazu osób - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji (wzór załącznik numer 7): - min. jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi tj. co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia (bez ograniczeń) w specjalności do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych ).
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty załącznika numer 7 - wykazu osób. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
 decyzję o przyznaniu uprawnień budowlanych,
 zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

c) Dot. cz. III - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną usługę inspektora nadzoru przy realizacji zadań związanych z modernizacją lub budową oświetlenia ulicznego (wzór załącznik numer 6b). Wykonawca może załączyć dowód określający, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do
oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w
rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – zał. nr 5, 5a do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczeniepotwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp,
wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – zał. nr 5, 5a do SWZ
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do SWZ)
3. Formularz ofertowy (załącznik 2 do SWZ) .
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (zał. nr 10 do SWZ)
5. Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3, 4 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
spełnienia wymogów RODO oraz załącznik numer 11 – przynależność do grupy kapitałowej.
wykaz robót zał. nr 6A do SWZ (cz. I, II)
wykaz usług - zał. nr 6B do SWZ (cz. III)
wykaz osób - zał. nr 7 (cz. I, II)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, któregodotyczy,
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 8 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – (zał. nr 10 do SWZ)
Wykaz rozwiązań równoważnych
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

zgodnie z SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

l) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 8 do SWZ- (dotyczy części I, II, III).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni