Przetarg

Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

11-03-2023, 17:15

Dane kontaktowe

Gmina Piaski
ul. Lubelska 77,21-050 Piaski
e-mail: um@piaski.pl
http:// www.piaski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78211829-bff9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057573/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego w Bystrzejowicach Pierwszych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78211829-bff9-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.; oraz poczty elektronicznej um@piaski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dn. 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 2452). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia. Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piaski ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, reprezentowane przez Burmistrza Piask.
4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piaski można uzyskać pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@piaski.pl.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Informacje dotyczące wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, że: Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie. SZCZEGÓŁY W SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. Szczegóły
w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ir.271.05.2023.WS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisują wymienione prace oraz przedmiary umieszczone w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SWZ:
• prace ziemne,
• fundamenty, ściany fundamentowe,
• budowa elementów konstrukcyjnych (słupy żelbetowe, belki, podciągi, schody),
• wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścian działowych,
• wykonanie stropów,
• wykonanie szybu windy,
• wykonanie konstrukcji dachu,
• przebicie otworów w ścianach z istniejącym budynkiem,
• pokrycie dachu wg warstwy D1, wraz z pracami towarzyszącymi,
• pokrycie dachu wg warstwy D2
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej
• wykonanie elewacji
• wykonanie schodów zewnętrznych,
• wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz ze schodami
• wykonanie podłoża pod posadzki – wg warstwy P2- chudy beton C 12/15
• wykonanie instalacji kanalizacji – poziom parter – wyprowadzenie ponad poziom posadzki
• wykonanie podłoża pod posadzki – poddasze wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi
• usunięcie kolizji kabla NN
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ (stanowiącą integralną i nierozerwalną część SWZ) oraz z zapisami SWZ, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45262320-0 - Wyrównywanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz kryterium długości okresu gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane Cena =60 pkt. Gwarancja = 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
• dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych każda nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykaże Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
b)Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
• dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych każda nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100 PLN).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Gmina
Piaski, nr rachunku 84 8689 0007 0000 0130 2000 0040 (SBP Piaski). W tytule przelewu należy wpisać: Budowa wielofunkcyjnego budynku oświatowego przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych – etap I
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do jego wystawienia;
6. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 b i art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2),
3),4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na poniższych warunkach:
1) miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest zmiana według wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową dróg dla danego miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS na stornie internetowej https://stat.gov.pl/ w odnośniku Strona
główna /Obszary tematyczne/Ceny, Handel/Wskaźniki cen,
2) każda ze Stron Umowy – nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową dróg ogłoszony przez Główny Urząd Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 10 punktów
procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy (matematyczna różnica między tymi wskaźnikami wyrażonymi w punktach procentowych – tj. wskaźnik z dnia zawarcia umowy (w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim) i wskaźnik ogłoszony za ostatni miesiąc poprzedzającym wniosek o waloryzację (w stosunku do
analogicznego okresu w roku poprzednim), a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
3) waloryzacji podlegać będą kwoty netto wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, które zostały lub zostaną wykonane po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji,
5) Waloryzacja wynagrodzenia za przedmiot umowy obowiązywać będzie co do robót objętych harmonogramem rzeczowo –finansowym
6) Górną granicą waloryzacji wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest wartość 10% pierwotnej wartości umowy.
7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia dodatkowe oraz roboty zaniechane.
8) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, którzy wykonywali przedmiot umowy, co do którego zmienione zostało wynagrodzenie.
9) Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
10) Waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25