Przetarg

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie)

13-03-2023, 21:43

Dane kontaktowe

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
54 ,33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. 18 440 10 35
fax. 18 440 10 35
e-mail: przetargi@gminagrodek.pl
http:// http://gminagrodek.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 440 10 35

1.5.8.) Numer faksu: 18 440 10 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8b4f34c-c1d3-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065637/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8b4f34c-c1d3-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w rozdziale VIII SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gminagrodek.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w rozdziale VIII i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że:1. administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad Dunajcem, reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem;2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl.Pozostałe informacje dot. RODO zostały ujęte w rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 (zadanie I) – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa, obejmująca następujące roboty (w km 11+506 – 11+828):
a. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b. Roboty ziemne,
c. Odwodnienie,
d. Zabezpieczenie skarpy drogowej,
e. Kanał technologiczny ze studniami kanału,
f. Krawężniki i chodniki,
g. Poszerzenie jezdni,
h. Odtworzenie poboczy,
i. Roboty wykończeniowe.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
a. Dokumentacja projektowa,
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c. Przedmiar robót (materiał pomocniczy przy wycenie robót).
3. Dokumentacja techniczna dla części 1 (zadanie I) obejmuje szerszy zakres robót niż objęty niniejszym postępowaniem. Do wyceny należy przyjąć roboty w km 11+506 - 11+828 z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia w zakresie jezdni oraz BRD. Przedmiot zamówienia nie obejmuje barier drogowych (strona lewa), a w zakresie jezdni należy przyjąć tylko wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach (podbudowa oraz warstwy bitumiczne i siatka przeciwspękaniowa). Przedmiar robót uwzględnia powyższe ograniczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
1.2. (Krg) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2.1.2. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 (zadanie IV) – budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowościach Bartkowa Posadowa oraz Sienna, obejmująca następujące roboty:
1.1. Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 270 km 0+597 - 0+680 w miejscowości Bartkowa – Posadowa:
a. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b. Roboty ziemne,
c. Odwodnienie,
d. Krawężniki i chodniki,
e. Oznakowanie i urządzenie BRD,
f. Kanał technologiczny ze studniami kanału,
g. Zabezpieczenie gazociągu,
h. Roboty wykończeniowe,
i. Doświetlenie przejścia dla pieszych
1.2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 290 w km 0+029 – 0+320 w miejscowości Sienna (obręb: Zbyszyce), obejmująca następujące roboty:
a. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b. Roboty ziemne,
c. Odwodnienie,
d. Wylot kanalizacji deszczowej,
e. Krawężniki i chodniki,
f. Poszerzenie jezdni,
g. Roboty wykończeniowe,
h. Elementy bezpieczeństwa,
i. Kanał technologiczny ze studniami kanału,
j. Zabezpieczenie gazociągu,
k. Przebudowa sieci TT
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
2.1. Dokumentacja projektowa,
2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2.3. Przedmiar robót (materiał pomocniczy przy wycenie robót).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
1.2. (Krg) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2.1.2. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wg zasady im więcej tym lepiej
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:
a. dla części 1 (zadanie I): 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100)*.
b. dla części 2 (zadanie IV): 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100*).
(W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykonawca musi wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową oddzielnie dla każdej części co oznacza, że składając ofertę na więcej niż jedną część należy się wykazać spełnieniem powyższego warunku na kwotę nie mniejszą niż suma wymaganych kwot dla części, na które Wykonawca składa ofertę (np. składając ofertę na część I i II należy wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 400.000,00 zł i 500.000,00 zł czyli łącznie 900.000,00 zł).

2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:
a. Wykonawca w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. min. 600 m2 każda, w tym minimum jedna zrealizowana w ramach budowy**, przebudowy, remontu lub modernizacji drogi publicznej.
(Wykonawca musi spełniać powyższy warunek w wymaganym powyżej zakresie (min. 2 robót) bez względu na ilość części, na którą składa ofertę).

b. Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. Kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej***
(Wykonawca musi spełniać powyższy warunek w wymaganym zakresie (min. 1 osoba z uprawnieniami) bez względu na ilość części, na którą składa ofertę.

(odnośniki:
* Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu,
** W rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
*** - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności dokonanej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawione faktury zaliczkowej.
3. Pozostałe informacje dotyczące wypłaty, rozliczenia lub zwrotu zaliczki zostały zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SWZ (w szczególności § 21)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy - załącznik nr 7 do SWZ określa szczegółowo rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian (w szczególności § 19)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, by na wykonane roboty (obiekty i urządzenia) wykonawca udzielił co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) rękojmi i co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) gwarancji jakości. Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
a. Dla części 1 (zadanie I): pas drogi powiatowej nr 1565 K w m. Podole-Górowa
b. Dla części 2 (zadanie IV) : pas drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Bartkowa-Posadowa oraz Sienna (obr. Zbyszyce).
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.