budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

15-09-2023, 20:09

Dane kontaktowe

GMINA BRODY
ul. Rynek 2,68-343 Brody
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.brody.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRODY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Brody

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-343

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cfb204d-53eb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody: modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa osiedlowej i przydomowych oczyszczalni, przygotowanie dokumentacji dla suw.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/brody

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/brody

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za
pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/brody.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/brody. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za
pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/brody, w zakładce dedykowanej
postępowaniu. Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p.,
Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0., 4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na
stronie https://platformazakupowa.pl/.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf tj.: do danych
zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:.zip, .7Z.
Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brody reprezentowana przez Wójta Gminy Brody (adres: ul. Rynek 2,
68-343 Brody, tel. 68 371 21 55, e-mail: [email protected]).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
Szczegółowo jest to określone w rozdziale 43 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6. 2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w celu ograniczenia strat wody Gminy Brody

Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, określonego dla Etapu III z PFU, w celu ograniczenia strat wody w miejscowości Jałowice, Gminy Brody w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".
Zakres robót objętych Etapem I stanowi:

1. Budowa sieci wodociągowej 3 909 m
2. Przyłącza do sieci wodociągowej szt. 45
3. Studnie wodomierzowe kpl. 45
4. Liczba odbiorców sieci wodociągowej na cele bytowo- gospodarcze os. Ok. 135
5. Hydranty nadziemne szt. 31

Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części I – Etap III z PFU oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – Budowę osiedlowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, których przyłączenie do oczyszczalni gminnej nie ma uzasadnienia ekonomicznego.


Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na „Budowie osiedlowej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, których przyłączenie do oczyszczalni gminnej nie ma uzasadnienia ekonomicznego” w systemie:
''zaprojektuj i wybuduj".

Przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków i budowy przydomowych oczyszczalniami ścieków w miejscowości Grodziszcze, Gmina Brody.
Zakres inwestycji:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 m 435,00
2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 m 72,00
3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR 11 PN16 fi75 m 5,00
4. Studnie betonowe fi 1200 Szt. 6
5. Studnia betonowa fi 1200- rozprężna Szt, 1
6. Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425 Szt. 8
7. Przepompownia ścieków fi 1200 Kpl. 1
8. Zasilanie elektryczne obiektów przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków Kpl 1
9. Nawierzchnia utwardzona terenu oczyszczalni ścieków m2 96
10. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków kpl 1
11. Dostawa oraz montaż oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 250 RLM kpl 1
12. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp kpl 1
13. Przyłącze do sieci wodociągowej (do celów technologicznych oczyszczalni ścieków) wraz z montażem studni wodomierzowej oraz hydrantu zewnętrznego kpl 1
14. Studnia betonowa przepływomierza fi 1200 wraz z urządzeniem pomiarowym natężenie przepływu ścieków kpl 1
15. Demontaż zbiornika bezodpływowego wraz z utylizacją na dz. Nr 15/7 kpl 1

16. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 6 RLM kpl 8
17. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 10 RLM kpl 1

Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części II oraz w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla Części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Biecz, Gmina Brody.


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Biecz, zgodnie z załączonym PFU dla tego zakresu.

Szczegółowy zakres prac podlegających na wykonaniu dokumentacji projektowej został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części III oraz Załączniku nr 10c do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV - wymiana wodomierzy z odczytem radiowym na terenie całej Gminy Brody wraz z systemem radiowego odczytu danych oraz zakup systemu do rozliczania zużycia wody na zadaniu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze pojemnościowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz bilansowania stref na terenie Gminy Brody oraz wdrożenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, czyli dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS - Geographic Information System) w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez gminę. Głównym celem jest inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych dokumentów. System umożliwi pracownikom gminy bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń, warunków technicznych, uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych.


Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w Załączniku nr 10d do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz w załączniku nr 10d do SWZ dla Części IV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca każdego z Części (nr I, nr II, nr III i nr IV) spełni warunek udziału w postępowaniu specyficzny dla tego zadania w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:
a) składający ofertę dla Części nr I (roboty budowlane) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
zadania związane z budową lub rozbudową lub modernizacją sieci wodociągowych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
b) składający ofertę dla Części nr II (roboty budowlane) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
zadania związane z budową lub rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków lub przydomowych oczyszczalni ścieków lub sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto

c) składający ofertę dla Części nr IV (dostawa/usługa) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
co najmniej jedną dostawę wodomierzy z nakładka radiową w ilości 1000 wodomierzy statycznych.
2. Wykonawca Części nr I i Części nr II spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli będzie dysponował:
Kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646),
b) minimum 3 letnie doświadczenie (licząc od daty wpisu na listę członków danej izby) w kierowaniu:
- dla Części I - co najmniej dwoma robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej
- dla Części II co najmniej dwoma robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub budową oczyszczalni ścieków lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
c) Projektanta – branży sanitarnej (dla Części I i Części II)– posiadającego co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia (po uzyskaniu uprawnień), polegające na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, których przedmiotem była modernizacja lub budowa lub przebudowa lub rozbudowa sieci lub na sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.

1) - Wykonawca Części nr III spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli będzie dysponował co najmniej 1 osobą - Główny projektant posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu, w specjalności instalacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust 1 ustawy):
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust. 1 ustawy pzp]:

1. Do Części I i Części II - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1.a)b) SWZ.

2. Do Części IV - Wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie usług wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1.c) SWZ.

3. Do Części I i Części II i Części III - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 .
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6 ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.
2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp] Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. PEŁNOMOCNICTWA
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
5. INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
b) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert;:
a) dla Części nr I w kwocie 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
b) dla Części nr II w kwocie 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
c) dla Części nr IV w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego
Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt. Rozdziale 24 pkt 3 SWZ. w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające
informacje dotyczące tych podmiotów.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmiany umowy są określone w SWZ w załączniku nr10 a i 10 b -Projektowane postanowienia umowy w § 16 oraz w załączniku Nr 10 c i 10 d -Projektowane postanowienia umowy w § 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przekazać w terminie: do dnia 02/10/2023 do godz. 10:00 (dzień/miesiąc/rok) dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/brody .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż uzyskał dofinansowanie na realizację zadania objętego przedmiotem niniejszego postępowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z czym postanowienia umowy zawartej na realizację danego zadania, w tym dotyczące sposobu rozstrzygania sporów oraz zasad płatności wynikają z konieczności zapewnienia zgodności zapisów umowy w tym zakresie z warunkami dofinansowania i warunkami Promesy Wstępnej, otrzymanej przez Zamawiającego.