budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

10-06-2024, 17:44

Dane kontaktowe

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
ul. Marcina Kasprzaka 44/52 ,01-224 Warszawa
tel. +48 22 343 23 20
fax. +48 22 632 66 81
e-mail: [email protected]
http:// www.icho.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38513ea3-26fb-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00008437/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wyparka rotacyjna z pompą membranową

1.2.7 Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodno-olejową podłączona do termostatu chłodzącego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38513ea3-26fb-11ef-a458-c2a7c3d67e03

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-5/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wyparki rotacyjnej z pompą membranową. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie
wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436200-2 - Wyparki rotacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42122500-5 - Pompy laboratoryjne i akcesoria

42122450-9 - Pompy próżniowe

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena
Liczba punktów =( Cmin)/Cbad*70%*100
gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 70 punktów.
Kryterium: Okres gwarancji
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wskazanego przez Zamawiającego.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- 24 miesiące: 0 pkt.;
- od 25 do 30 miesięcy: 10 pkt;
- od 31 do 36 miesięcy: 15 pkt;
- powyżej 36 miesięcy: 20 pkt;
Maksymalnie: 20 punktów.
Kryterium: Termin dostawy
Maksymalny termin dostawy to 49 dni od daty zawarcia umowy.
Ocenie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, będzie podlegało skrócenie terminu dostawy liczone w dniach.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- brak skrócenia terminu dostawy: 0 pkt.;
- skrócenie terminu dostawy o 7 dni: 5 pkt.;
- skrócenie terminu dostawy o 14 dni: 10 pkt.
Maksymalnie: 10 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową podłączoną do termostatu chłodzącego Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie
wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436200-2 - Wyparki rotacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42122500-5 - Pompy laboratoryjne i akcesoria

42122450-9 - Pompy próżniowe

42943000-8 - Łaźnie termostatyczne i akcesoria

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena
Liczba punktów =( Cmin)/Cbad*70%*100
gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 70 punktów.
Kryterium: Okres gwarancji
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji na rotacyjną wyparkę próżniową z łaźnia wodno- olejową wskazanego przez Zamawiającego.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- 36 miesięcy: 0 pkt.;
- od 37 do 42 miesięcy: 10 pkt;
- od 43 do 48 miesięcy: 15 pkt;
- powyżej 49 miesięcy: 20 pkt;
Maksymalnie: 20 punktów.
Kryterium: Termin dostawy
Maksymalny termin dostawy to 49 dni od daty zawarcia umowy.
Ocenie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, będzie podlegało skrócenie terminu dostawy liczone w dniach.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- brak skrócenia terminu dostawy: 0 pkt.;
- skrócenie terminu dostawy o 7 dni: 5 pkt;
- skrócenie terminu dostawy o 14 dni: 10 pkt;
Maksymalnie: 10 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik Nr 3A do SWZ - Tabela zgodności Część 1 wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 3B do SWZ - Tabela zgodności Część 2 wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Załącznik Nr 3A do SWZ - Tabela zgodności Część 1 wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 3B do SWZ - Tabela zgodności Część 2 wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-17