Artykuł Dodaj artykuł

Izolacje poliuretanowe

Dawne przysłowie mówi: „potrzeba matką wynalazku”…My mówimy: Innowacyjność rodzi się ze wspólnego działania!

Dawne przysłowie mówi: „potrzeba matką wynalazku”…My mówimy: Innowacyjność rodzi się ze wspólnego działania!

System PUREX NG-0808NF-B2 to nowe możliwości w ofercie Polychem Systems!

Nowość Polychem SystemsDoradcy techniczni i technolodzy Polychem Systems przemierzają rokrocznie tysiące kilometrów aby spotykać się z Klientami, służyć radą, wdrażać nowe produkty i pokazywać możliwe rozwiązania. Każdorazowo takie spotkanie to bezpośrednia korzyść dla Klientów, ale też wartość dodana dla nas, pracowników firmy. To właśnie nasi Klienci przekazują nam niezliczone ilości informacji i wskazówek, które zbierane jako wspólne doświadczenia, przekładane jest na nowe produkty w ofercie Polychem Systems. Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów pozwala nam na bycie liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań, nowych produktów i nowatorskich zastosowań, które powstały sensu stricte w odpowiedzi na potrzeby rynku.
 
Dziś mamy przyjemność i zaszczyt przedstawić nowy produkt w naszej ofercie - otwartokomórkową, natryskową piankę poliuretanową PUREX NG-0808NF-B2 o klasie palności „E” wg PN-EN 13501-1.

Poprawa klasy reakcji na ogień ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ otwiera możliwości zastosowania izolacji poliuretanowych w zupełnie nowych obszarach zastosowań. Dla wszystkich, którzy działają na budowlano-remontowym rynku usług oznacza to, że PUREX NG-0808NF-B2 może być stosowany na przykład w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach zbiorowych, czego nie dawały dostępne dotychczas pianki o klasie palności F!
Polskim aktem prawnym, które określa podstawowe wymagania wobec m.in. odporności pożarowej elementów budynku (np. ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, konstrukcji i pokrycia dachu) są tak zwane Warunki Techniczne, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Wyżej wymienione rozporządzenie, mówi, że jako element budynku nierozprzestrzeniający ognia (NRO), określa się element (z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku) stanowiący wyrób o klasie reakcji na ogień co najmniej B-s3,d0, przy czym izolacja części warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień nie najmniej niż E. W praktyce taki układ stanowi system PUREX NG-0808NF-B2, o klasie reakcji na ogień E przykryty płytą gipsowo-kartonową o klasie reakcji na ogień B-s1,d0.

Izolacje poliuretanowe Polychem Systems

Właściwości użytkowe systemu poliuretanowego PUREX NG-0808NF-B2, wyznaczone zostały przez jednostkę notyfikowaną i zadeklarowano je w Deklaracji Właściwości Użytkowych, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1, co pozwoliło na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Odpowiadając na wątpliwości inwestorów, izolacja wytworzona w oparciu o system PUREX NG 0808NF-B2 jest samogasnąca (czyli ma klasę reakcji na ogień minimum E), a ewentualna próba spalenia wyrobu podczas przykładowej prezentacji będzie pozytywna.

Wśród podanych w deklaracji wartości poszczególnych parametrów na uwagę zasługuje deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, który osiągnął wartość 0,037[W/mK].
 
Ponieważ wymagania NRO w budownictwie użyteczności publicznej są obowiązkowe, dzięki piance otwartokomórkowej PUREX NG-0808NF-B2 dajemy naszym partnerom nowe możliwości realizacji zleceń, zgodnie z obowiązującym prawem, przy zachowaniu maksymalnie dobrych współczynników i atrakcyjnej pod względem ekonomicznym izolacji natryskowej.